Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym

Etap I

Przeprowadzenie pogłębionej diagnozy szkół i przedszkoli objętych wsparciem. Przygotowanie raportu z diagnozy pogłębionej dla każdej ze szkół/przedszkola objętego wsparciem. Lider SCWEW przeprowadzi w każdej z placówek objętych wsparciem spotkanie z Radą Pedagogiczną, podczas której wdroży kadrę pedagogiczną szkoły/przedszkola do idei edukacji włączającej.

Etap II

Uruchomienie wypożyczalni sprzętu specjalistycznego Konferencja otwierająca skierowana do społeczności lokalnej dot. działań SCWEW Konsultacje eksperckie Prowadzenie konsultacji indywidualnych dla Dyrektorów i koordynatorów ds. edukacji włączającej i współpracy ze SCWEW prowadzone przez zespół SCWEW Konsultacje indywidualne i grupowe dla nauczycieli i innych pracowników przedszkola /szkoły ogólnodostępnej prowadzone przez SCWEW Konsultacje w zakresie wsparcia specjalistycznego dla rodziców i dzieci/uczniów. Organizacja „Dni otwartych” w ramach których będą organizowane prelekcje i warsztaty dot. idei edukacji włączającej

Etap III

Wsparcie dyrektorów przedszkoli i szkół ogólnodostępnych i koordynatorów ds. edukacji włączającej – konsultacje indywidualne Konsultacje w zakresie wsparcia specjalistycznego dla rodziców i dzieci/uczniów Udzielanie wsparcia w opracowywania dokumentacji dziecka/ucznia oraz dokumentacji szkolnej. Kampania społeczna mająca na celu wspieranie rozwoju idei włączającej społeczności lokalnej. Prowadzenie modelowych zajęć na terenie przedszkoli i szkół ogólnodostępnych w tym lekcji otwartych. Prowadzenie działań doradczo – szkoleniowych w zakresie podniesienia kompetencji pracowników szkół związanych z działaniami interwencyjnymi. Prowadzenie konsultacji eksperckich indywidualnych i grupowych dla nauczycieli i specjalistów. Organizacja zajęć dla dzieci/uczniów oraz rodziców/opiekunów prawnych w ramach organizacji pomocy psycholgoiczno – pedagogicznej w formie zajęć o charakterze terapeutycznym, socjoterapeutycznym, wychowawczym. Pomoc psychiatry we wspieraniu dzieci i młodzieży

Etap IV

Prze rady szkoleniowej dla pedagogicznych i niepedagogicznych pracowników przedszkola/szkół objętych wsparciem. Przeprowadzenie obserwacji koleżeńskich/superwizji Prowadzenie konsultacji dla Dyrektorów i koordynatorów ds. edukacji włączającej Konsultacje w zakresie wsparcia specjalistycznego dla rodziców i dzieci/uczniów Prowadzenie konsultacji eksperckich indywidualnych i grupowych dla nauczycieli i specjalistów Prowadzenie działań doradczo – szkoleniowych w zakresie podniesienia kompetencji pracowników szkół związanych z działaniami interwencyjnymi. Organizacja zajęć dla dzieci/uczniów oraz rodziców/opiekunów prawnych w ramach organizacji pomocy psycholgoiczno – pedagogicznej w formie zajęć o charakterze terapeutycznym, socjoterapeutycznym, wychowawczym. Organizacja szkoleń dla kadry pedagogicznej placówek objętych wsparciem. Pomoc psychiatry w ramach wsparcia dla dzieci i młodzieży.

Etap V

Sieci współpracy i samokształcenia dla szkół i przedszkoli ogólnodostępnych w zakresie edukacji włączającej. Przeprowadzenie obserwacji koleżeńskich/superwizji w przedszkolach/szkołach ogólnodostępnych Prowadzenie konsultacji dla Dyrektorów i koordynatorów ds. edukacji włączającej. Prowadzenie modelowych zajęć na terenie przedszkoli i szkół ogólnodostępnych w tym lekcji otwartych. Prowadzenie działań doradczo – szkoleniowych w zakresie podniesienia kompetencji pracowników szkół związanych z działaniami interwencyjnymi. Konsultacje w zakresie wsparcia specjalistycznego dla rodziców i dzieci/uczniów. Prowadzenie konsultacji eksperckich indywidualnych i grupowych dla nauczycieli i specjalistów. Przeprowadzenie kampanii społecznej Organizacja warsztatów dla kadry pedagogicznej placówek objętych wsparciem Organizacja zajęć dla dzieci/uczniów oraz rodziców/opiekunów prawnych w ramach organizacji pomocy psycholgoiczno – pedagogicznej w formie zajęć o charakterze terapeutycznym, socjoterapeutycznym, wychowawczym. Organizacja szkolenia dla kadry pedagogicznej placówek objętych wsparciem Pomoc psychiatry w ramach wsparcia dla dzieci i młodzieży

Etap VI

Przeprowadzenie obserwacji koleżeńskich/superwizji w przedszkolach/szkołach ogólnodostępnych. Prowadzenie konsultacji dla Dyrektorów i koordynatorów ds. edukacji włączającej Prowadzenie konsultacji eksperckich indywidualnych i grupowych dla nauczycieli i specjalistów. Prowadzenie modelowych zajęć na terenie przedszkoli i szkół ogólnodostępnych w tym lekcji otwartych. Prowadzenie działań doradczo – szkoleniowych w zakresie podniesienia kompetencji pracowników szkół związanych z działaniami interwencyjnymi Konsultacje w zakresie wsparcia specjalistycznego dla rodziców i dzieci/uczniów Sieci współpracy i samokształcenia. Organizacja warsztatów dla kadry pedagogicznej placówek objętych wsparciem. Organizacja szkolenia dla kadry pedagogicznej placówek objętych wsparciem Organizacja zajęć dla dzieci/uczniów oraz rodziców/opiekunów prawnych w ramach organizacji pomocy psycholgoiczno – pedagogicznej w formie zajęć o charakterze terapeutycznym, socjoterapeutycznym, wychowawczym. Pomoc psychiatry w ramach wsparcia dla dzieci i młodzieży

Etap VII

Rady szkoleniowe dla pedagogicznych i niepedagogicznych pracowników przedszkola/szkół objętych wsparciem Spotkania w ramach utworzonej sieci współpracy i samokształcenia Konsultacje w zakresie wsparcia specjalistycznego dla rodziców i dzieci/uczniów. Prowadzenie konsultacji eksperckich indywidualnych i grupowych dla nauczycieli i specjalistów. Ewaluacja działań przeprowadzonych w projekcie pilotażowym, w celu oceny efektywności wsparcia udzielanego w trakcie trwania projektu. Opracowanie publikacji zawierającej opis rozwiązań wypracowanych w trakcie funkcjonowania SCWEW Konferencja podsumowująca projekt, skierowana do społeczności lokalnej dot. działań SCWEW. Organizacja szkolenia dla kadry pedagogicznej placówek objętych wsparciem Pomoc psychiatry w ramach wsparcia dla dzieci i młodzieży

POWIAT WOŁOWSKI

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich (Numer projektu: POWR.02.10.00-IP.02-00-002/19)

pt.: „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” realizowanego w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
„Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki, edukacji”, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty

Cel projektu: poprawa dostępności usług edukacyjnych dla dzieci/uczniów/słuchaczy ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w ramach udzielonego grantu na utworzenie
i funkcjonowanie Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą (SCWEW)

Okres realizacji: 01.11.2021r. – 30.06.2023r.

Dofinansowanie projektu: 1 469 530,00 zł

Podmiot realizujący: Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym

Edukacja włączająca

Podejście w procesie kształcenia i wychowania, którego celem jest zwiększanie szans edukacyjnych wszystkich osób uczących się poprzez zapewnianie im warunków do rozwijania indywidualnego potencjału, tak by w przyszłości umożliwić im pełnię rozwoju osobistego na miarę ich możliwości oraz pełne włączenie w życie społeczne.

Ministerstwo Edukacji i Nauki: https://www.gov.pl/web/edukacja

Co to jest SCWEW?

To specjalistyczny zespół działający w Zespole Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym, którego celem jest wspieranie przedszkoli/szkół ogólnodostępnych w pracy z uczniami ze zróżnicowanymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz podnoszenie jakości edukacji włączającej.

Nasz cel

Udzielanie wsparcia przedszkolom i szkołom ogólnodostępnym w Powiecie Wołowskim w zakresie doskonalenia kompetencji kadry i zapewnienia wszystkim dzieciom/uczniom możliwości pełnego rozwoju, z wykorzystaniem oferty edukacyjnej na każdym etapie kształcenia, uwzględniającej ich indywidualne potrzeby i możliwości.

wsparcie edukacja zrozumienie
wsparcie edukacja zrozumienie
Kadra SCWEW przy pracy

Obszary wsparcia

Działania będą się odnosiły do zróżnicowanych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci/uczniów wynikających między innymi z:

  • trudności w zachowaniu i funkcjonowaniu społecznym,
  • zaburzeń psychicznych,
  • dysfunkcji wzroku, dysfunkcji słuchu,
  • zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD),
  • potrzeby wykorzystania komunikacji wspomagającej i alternatywnej (AAC),
  • niepełnosprawności ruchowej,
  • niepełnosprawności intelektualnej
Kolejne zajęcia modelowe w Placówkach

Kolejne zajęcia modelowe w Placówkach

Kolejne zajęcia modelowe w Placówkach 20 września w Szkole Podstawowej nr 1 w Wołowie zostały przeprowadzone zajęcia modelowe w ramach IV etapu...

Międzynarodowa Konferencja ORE

Międzynarodowa Konferencja ORE

Międzynarodowa Konferencja ORE: Edukacja wysokiej jakości dla wszystkich – wspieranie realizacji założeń edukacji włączającej w praktyce szkolnej. W...

Szkolenie HEG Biofeedback

Szkolenie HEG Biofeedback

Rozpoczynamy IV etap – szkolenie ze sprzętu specjalistycznego IV etap działalności SCWEW rozpoczęliśmy zorganizowaniem kolejnego szkolenia z obsługi...

Instytucje wspierające

Skip to content