wypożyczalnia

Wypożyczalnia

Na terenie SCWEW funkcjonuje Bezpłatna Wypożyczalnia Sprzętu Specjalistycznego i Pomocy Dydaktycznych, z której korzystać mogą szkoły i przedszkole objęte wsparciem SCWEW.

Zasady oraz sposób/formę bezpłatnego użyczania sprzętu wspomagającego oraz pomocy dydaktycznych określa dokument pod nazwą „Zasady udostępniania sprzętu wspomagającego i pomocy dydaktycznych, będących własnością SCWEW w Brzegu Dolnym”. Podstawę udostępnienia sprzętu stanowi Umowa Użyczenia, która określa m.in. czas na jaki sprzęt zostaje wypożyczony. Pozostałe dokumenty Wypożyczalni oraz wykaz samego sprzętu dostępne są poniżej.”

Wśród specjalistycznych sprzętów znajdują się:

Interaktywna podłoga

Sprzęt multiinterakcyjny – realizacja celów dydaktycznych poprzez gry i aktywności psychoruchowe w nauczaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Sprzęt umożliwia łączenie zabawy i nauki, przez co jest doskonałym narzędziem do całościowego rozwoju dziecka, które dodatkowo rozwija dużą motorykę, koordynację wzrokowo- ruchową, spostrzegawczość i szybkość reakcji.

Wyposażenie sali do terapii Integracji Sensorycznej

(tunele, piłki, kamizelki obciążeniowe, platformy) – stworzenie środowiska do skutecznej terapii SI. Różnorodność specjalistycznych sprzętów pozwoli na stymulowanie układów: przedsionkowego, proprioceptywnego, dotykowego, wzrokowego, słuchowego i węchowego uczniów.

Sprzęt i pomoce do neurorehabilitacji (EEG i HEG Biofeedback)

w tym oprogramowanie, które dedykowane jest dla użytkowników w dużym przedziale wiekowym. Pozwoli na prowadzenie terapii ukierunkowanej na całościowe stymulowanie rozwoju lub jego wybrane aspekty (poznawczy, społeczny, ruchowy). Systemy terapeutyczne mają szerokie zastosowania – począwszy od zaburzeń neurologicznych, psychiatrycznych czy psychologicznych, po kompensowanie braków dydaktycznych i terapie stricte pedagogiczną.

Eye Tracker

do treningu fiksacji wzroku i wodzenia wzroku oraz treningu przetwarzania wzrokowego. Narzędzie pozwala za pomocą wzroku przesuwać kursor po ekranie i używać funkcji przycisków myszy za pomocą mrugnięcia.

Programy komputerowe

wspomagające pracę z uczniami z dysleksją, dyskalkulią, wymagających zajęć logopedycznych, sprawiających problemy wychowawcze, mających problemy z wyrażaniem emocji, agresji, skłonnych do przemocy, a których rozwój społeczno – emocjonalny nie jest na odpowiednim poziomie.  Z programów korzystać może w jednym czasie duża liczba uczniów, stanowią one alternatywę dla tradycyjnych zajęć szkolnych i terapeutycznych.

Sprzęt do diagnozy i treningów Metodą Warnkego,

która umożliwia pracę z dziećmi mającymi trudności w nauce, problemy w nauce czytania i pisania, zaburzenia przetwarzania słuchowego, problemy logopedyczne, problemy w lateralizacji oraz prace z osobami z grupy ryzyka dysleksji rozwojowej lub takich, u których dysleksję zdiagnozowano. Założeniem tej metody jest oddziaływanie podczas treningu na zmysły wzroku i słuchu oraz motorykę ćwiczącego.

Skip to content