Szkolenia i warsztaty

sty 3, 2023 | Aktualności

Szkolenia i warsztaty dla kadry placówek objętych wsparciem SCWEW

 W V etapie funkcjonowania SCWEW zostały zaplanowane i przeprowadzone cztery szkolenia  dedykowane indywidualnym potrzebom 4 placówek z terenu powiatu wołowskiego. Zgodnie z przeprowadzoną diagnozą pogłębioną oraz na podstawie zgłaszanych bieżących trudności i wynikających z nich potrzeb, wyłoniono obszary tematyczne szkoleń dotyczące pracy z uczniami ze zróżnicowanymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi.

W Szkole Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Zespole Szkolno- Przedszkolnym Nr 2 w Brzegu Dolnym oraz w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubiążu  odbyło się szkolenie: „Autyzm i Zespół Aspergera”, w Branżowej Szkole I Stopnia w Zespole Szkół Zawodowych w Wołowie odbyło się szkolenie Praca z dzieckiem ze spektrum autyzmu – wskazówki i praktyka”. Podczas w/w szkoleń nauczyciele doskonalili swoje kompetencje
w pracy z uczniem ze spektrum autyzmu. Szkolenia odbywały się w dwóch modułach
w trakcie których poruszone zostały takie zagadnienia jak: charakterystyka dziecka ze spektrum autyzmu, cechy kliniczne zespołu, funkcjonowanie ucznia z ASD, zaburzenia sensoryczne, deficyt teorii umysłu, organizacja pracy, zachowania trudne u uczniów z ASD, działania wspierające rodziców oraz indywidualne studium przypadku.      

W Szkole Podstawowej w Wińsku odbyło się szkolenie: Pomoc psychologiczno- pedagogiczna”. Celem w/w szkolenia było nabycie przez nauczycieli wiadomości
i umiejętności w zakresie udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej. Podczas szkolenia nauczyciele zapoznani zostali m.in. z prawnymi podstawami organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej, formami udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej, zadaniami dyrektorów, nauczycieli i specjalistów w zakresie udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej, organizowania pomocy psychologiczno- pedagogicznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz współpracy z rodzicami jako warunkiem skutecznego wsparcia psychologiczno- pedagogicznego uczniów.      

Szkolenia miały formę otwartą, w związku z czym mogły brać w nich udział wszystkie chętne osoby ze wszystkich 9 placówek objętych wsparciem. Łącznie uczestniczyło w nich 90 nauczycieli z terenu powiatu wołowskiego.

W V etapie przeprowadzonych zostało również 9 warsztatów „Treningu Umiejętności Społecznych” dla wszystkich 9 placówek objętych wsparciem SCWEW. Nauczyciele uczestniczący w warsztatach zdobyli uprawnienia trenera TUS, wyposażeni zostali
w niezbędną wiedzę i umiejętności potrzebne do efektywnej realizacji treningu umiejętności społecznych w pracy z dziećmi i młodzieżą. Zdobytą wiedzę mogą teraz wykorzystywać
w codziennej pracy z uczniami podczas różnych zajęć: godzin wychowawczych, zajęć korekcyjno – kompensacyjnych, rewalidacji, dodatkowych zajęć pozalekcyjnych lub typowych zajęć TUS, tworząc grupy w swoich placówkach, na co jest bardzo duże zapotrzebowanie.

Skip to content