Szkolenia dla kadry wspieranych placówek

cze 30, 2023 | Aktualności

Szkolenia dla kadry placówek objętych wsparciem

W VII etapie działalności SCWEW ze szkoleń dedykowanych pracownikom placówek objętych wsparciem skorzystały 4 szkoły i przedszkole.

W Przedszkolu Samorządowym w Wińsku odbyło się szkolenie pt.: „Metody aktywizujące przedszkolaków.”, w którym wzięło udział 7 osób. Szkolenie poświęcone było metodom aktywizującym/aktywnym, pobudzającym aktywność i kreatywność dziecka w czasie zajęć w przedszkolu. Nauczyciele uczestniczący w szkoleniu mieli możliwość poszerzyć swoją wiedzę w zakresie: twórczych metod pracy z dzieckiem, poznaniem wpływu metod aktywizujących na rozwój dziecka, nabyciem umiejętności stosowania gier i zabaw stymulujących rozwój a także umiejętne wykorzystywanie doświadczeń dziecka w celu rozbudzania jego ciekawości poznawczej. Nauczyciele wychowania przedszkolnego biorący udział w szkoleniu podkreślali jego korzyści – m.in. to, iż zdobyta wiedza pozwoliła im wykorzystać metody aktywizujące do pracy zespołowej jak również pozwoliła im zrozumieć jak ważna jest potrzeba aktywizacji dzieci w procesie edukacji i wychowania.

W Szkole Podstawowej Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Brzegu Dolnym 33 nauczycieli wzięło udział w szkoleniu dot. Agresji rówieśniczej. Podczas szkolenia nauczycielom przestawione zostały przyczyny, przejawy zachowań agresywnych oraz charakterystyka poszczególnych uczestników zjawiska agresji rówieśniczej. Wskazane zostały także metody zapobiegania i rozwiązywania problemów związanych z powyższym zjawiskiem, oraz jaka jest rola nauczyciela w powstawaniu i zapobieganiu zachowaniom agresywnym.  Szkolenie przyniosło wiele korzyści uczestnikom, gdyż jak wskazywali sami nauczyciele często czują się oni bezradni wobec powtarzających się aktów agresji i przemocy w szkole.

Dla pracowników Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Marii Skłodowskiej- Curie w Brzegu Dolnym zostało zorganizowane szkolenie dot. Komunikacji bez przemocy. Uczestniczyło w nim 13 osób. Poprzez udział w szkoleniu nauczyciele nabyli umiejętność rozpoznania własnych potrzeb, jako warunku koniecznego do sprawnej komunikacji na bazie potrzeb młodych ludzi. Poznali skuteczne i bezpieczne  sposoby wyrażania siebie, swoich obserwacji, uczuć, potrzeb, próśb (poznanie rzeczywistej różnicy między prośbą a żądaniem) jak również sposoby empatycznego słuchania drugiej osoby. Niezmiernie ważnym elementem szkolenia był również aspekt wzmocnienia poczucia własnej wartości, pewności siebie w wyrażaniu siebie poprzez możliwość uzyskania pozytywnych informacji zwrotnych. Dzięki szkoleniu nauczyciele zdobyli umiejętność zmiany nawyków językowych, które bardzo często blokują kontakt i porozumienie, a rozwijają agresję u uczniów/ wychowanków.

W Branżowej Szkole I Stopnia w Zespole Szkół Zawodowych w Wołowie odbyło się szkolenie pt. „Wypalenie zawodowe”, w którym udział wzięło 17 nauczycieli.

Nauczyciele są jedną z grup zawodowych najbardziej podatnych na wypalenie. Oczekiwania i liczne kontrole ze strony otoczenia są czynnikami stresogennymi. Podczas szkolenia kadra dowiedziała się, jak redukować stres, nauczyła się rozpoznawać symptomy wypalenia zawodowego, poznała sposoby radzenia sobie z pierwszymi objawami wypalenia zawodowego oraz zdobyła wiedzę dotyczącą skutecznych technik automotywacji.  Niezmiernie ważną kwestią dla nauczycieli było zapoznanie się ze sposobami przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu oraz  formami wsparcia dla osób dotkniętych wypaleniem zawodowym.

12 nauczycieli z Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Komisji Edukacji Narodowej w Zespole Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym uczestniczyło w szkoleniu pt.: „Jak pracować z uczniem ze spektrum autyzmu w szkole ponadpodstawowej”. Szkolenie miało na celu zapoznanie nauczycieli z możliwymi formami pracy z uczniem w szkole ponadpodstawowej z diagnozą zaburzeń ze spektrum autyzmu. Nauczyciele uzyskali informacje dotyczące przepisów prawa: podstaw prawnych dotyczących osób ze spektrum autyzmu oraz form realizacji obowiązku szkolnego przez uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Uczestnicy dowiedzieli się, w jaki sposób dostosować warunki nauczania ucznia, tak, by umożliwić mu zdobywanie wiedzy przy uwzględnieniu trudności wynikających z zaburzenia. Prowadząca przedstawiła także praktyczne wskazówki do pracy z młodzieżą, w tym warunki sprawdzania poziomu wiedzy i umiejętności oraz organizację systemów motywacji.

Anna Włos

Skip to content