Rozpoczynamy V etap działalności!

paź 6, 2022 | Aktualności

Rozpoczynamy V etap działalności!

Drodzy Państwo, przed mami V już etap działalności SCWEW w Brzegu Dolnym. Jest nam niezmiernie miło, że towarzyszycie nam Państwo w budowaniu edukacji włączającej i sprzyjającego środowiska dla edukacji wszystkich dzieci- uczniów w naszym powiecie.

W każdym etapie działalności SCWEW nadrzędnym celem naszej pracy jest poprawadostępności usług edukacyjnych dla uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami oraz upowszechnianie edukacji włączającej.

Poniżej chcielibyśmy przedstawić Państwu działania, które pragniemy zrealizować w V etapie. Pierwszym z nich jest zorganizowanie i utworzenie przez Zespół SCWEW Sieci współpracy i samokształcenia dla szkół i przedszkoli ogólnodostępnych w zakresie edukacji włączającej. Celem utworzonej sieci będzie wymiana doświadczeń i wzajemna pomoc w budowaniu środowiska włączającego.

W kwestii rozwijania kompetencji kadry przedszkoli i szkół ogólnodostępnych w zakresieprowadzenia działań interwencyjnych skierowanych do uczniów i ich rodzin prowadzone będą działania doradczo – szkoleniowe.

Ekspert ds. technologii wspomagających zadba o profesjonalne doradztwo w zakresie doboru sprzętu specjalistycznego/pomocy dydaktycznych, w tym dalsze użyczanie sprzętów i jego efektywne wykorzystanie w placówkach objętych wsparciem SCWEW.

Niezmiernie ważnym elementem V etapu będzie prowadzenie w każdej z dziewięciu placówek objętych wsparciem SCWEW superwizji dla kadry. Spotkania w celu omówienia spostrzeżeń i wymiany informacji odnośnie zastosowanych metod i form pracy z uczniami o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych wpłynie na wypracowanie alternatywnych form rozwiązań w sytuacjach trudnych.

Dla kadry placówek objętych wsparciem zaplanowano również kolejne szkolenia i warsztaty, mające na celu podnoszenie ich kompetencji w pracy z uczniami o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych.

Kontynuowane będzie prowadzenie modelowych zajęć, tym razem jednak odbędą się one na terenie Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym, oraz w siedzibach partnerów pilotażu: Zespołu Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Lubiążu.

Rodzice i ich dzieci będą mieli możliwość udziału w konsultacjach w zakresie wsparcia specjalistycznego. Konsultacje cieszą ogromnym zainteresowaniem. Nauczyciele i specjaliścibędą mogli skorzystać z konsultacji eksperckich indywidualnych i grupowych.  

Dla dzieci/uczniów oraz rodziców/opiekunów prawnych w ramach pomocy psycholgoiczno – pedagogicznej zaplanowaliśmy organizację zajęć o charakterze terapeutycznym, socjoterapeutycznym, wychowawczym. Rozszerzona zostanie oferta wsparcia dla uczniów/dzieci o zróżnicowanych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych oraz uczniów/dzieci, które zgodnie z obserwacjami kadry pedagogicznej wymagają dodatkowego wsparcia z uwagi na przejawiane trudności. W naszej ofercie otrzymacie Państwo m.in.  zajęcia z elementami terapii uzależnień, wsparcie psychologa, Trening Umiejętności Społecznych, wsparcie logopedy, oraz Warsztaty „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”.

Serdecznie zapraszamy do korzystania ze wszystkich form wsparcia.

Skip to content