OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU

 

W związku z przystąpieniem do przedsięwzięcia grantowego pn. „Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Brzegu Dolnym” przyjmuję do wiadomości, że:

 1. Administratorem moich danych osobowych jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego pełniący funkcję lnstytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4,00-926 Warszawa.
 2. Przetwarzanie moich danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER) na podstawie:
  • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.),
  • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 470, z poźn. zm.),
  • ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818, z późn. zm.;
  • rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2O14 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014, str. 1).
 3. Moje dane osobowe będą przetwarzane w zbiorze: ,,Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój”.
 4. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji przedsięwzięcia grantowego „Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Brzegu Dolnym, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach POWER.
 5. Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej – Ministerstwo Edukacji i Nauki, Departament Funduszy Strukturalnych, Grantodawcy Ośrodkowi Rozwoju Edukacji w Warszawie, 00-478 Warszawa,  przy Al. Ujazdowskich 28, oraz Grantobiorcy Starostwa Powiatowego w Wołowie Plac Piastowski 2, 56-100 Wołów realizującemu przedsięwzięcie grantowe, podmiotom, które na zlecenie Grantobiorcy uczestniczą w realizacji przedsięwzięcia grantowego. Moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie lnstytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej, Grantodawcy Iub Grantobiorcy. Moje dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie lnstytucji Zarządzającej, lnstytucji Pośredniczącej, Grantodawcy lub Grantobiorcy  kontrole i audyt w ramach POWER a także podmiotom świadczącym usługi na rzecz  Instytucji Zarządzającej, lnstytucji Pośredniczącej, Grantodawcy lub Grantobiorcy na podstawie zawartych z nimi umów.
 6. Moje dane osobowe mogą zostać udostępnione organom upoważnionym do ich otrzymania zgodnie z obowiązującym prawem.
 7. Podanie danych jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia, a odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach przedsięwzięcia grantowego.
 8. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.
 9. Moje dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 10. Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
 11. Mogę skontaktować się u Grantobiorcy z osobą, która odpowiada za ochronę przetwarzania danych osobowych wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej majewicz@amt24.biz lub z powołanym przez administratora lnspektorem Ochrony Danych wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej iod@mfipr.gov.pl.
 12. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania jeżeli spełnione są przesłanki określone w art. 16 i 18 RODO.
 13. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Skip to content