Rocznica Wypożyczalni SCWEW

lut 27, 2023 | Aktualności

Wielkimi krokami zbliża się rocznica uruchomienia Wypożyczalni sprzętu specjalistycznego i pomocy dydaktycznych SCWEW w Brzegu Dolnym, w związku z czym możemy pokusić się o kilka słów podsumowania tego intensywnego czasu.

Z Wypożyczalni regularnie korzysta 8 placówek objętych wsparciem, które do dyspozycji mają sprzęty do specjalistycznych terapii: 3 Zestawy EEG i HEG Biofeedback, Sprzęt do terapii Metodą Warnkego i Eyetracker  – sprzęty te dedykowane są konkretnej grupie odbiorców, z konkretnymi trudnościami. Do prowadzenia tych terapii przeszkoleni zostali wyznaczeni w placówkach nauczyciele. Musieli oni bowiem zdobyć odpowiednie uprawnienia, dzięki czemu teraz z powodzeniem wykorzystują możliwości tych urządzeń do pomocy uczniom ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi w swoich szkołach. Jako główne efekty pracy w/w nauczyciele wskazują: podniesienie kwalifikacji, osobisty rozwój, nabywanie doświadczenia terapeuty, możliwość wprowadzenia do placówki nowych technologii i tym samym wzbogacenie jej oferty terapeutycznej. Uczniowie zyskują bezpłatny dostęp do różnorodnych terapii specjalistycznych, możliwość uczestniczenia w indywidualnej terapii w najbliższym środowisku, z terapeutą znanym dziecku, a także a także możliwość diagnozowania i efektywnego niwelowania deficytów.

Kolejne pomoce dostępne w Wypożyczalni to sprzęt do zajęć z elementami integracji sensorycznej, interaktywna podłoga, oraz różnego rodzaju programy komputerowe, dedykowane pracy z uczniami z dysleksją, dyskalkulią, ADHD, sprawiającymi problemy wychowawcze, mającymi trudności z wyrażaniem emocji w sposób społecznie akceptowany. W/w pomoce przeznaczonedla większej liczby uczniów i mogą służyć do pracy grupowej, gier i zabaw edukacyjnych. Z tych pomocy korzysta zwykle większa liczba nauczycieli w placówkach, ponieważ ich użytkowanie nie wymaga dodatkowych umiejętności ani uprawnień. Pozytywne efekty wykorzystania tych pomocy widoczne są zarówno u uczniów jak i nauczycieli. Ci ostatni często wskazują na możliwości, jakie daje im praca ze sprzętem tj.: urozmaicenie i uatrakcyjnienie zajęć, wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela/terapeuty o nowoczesne techniki pracy (TIK), gotowe materiały/karty pracy na lekcje, możliwość efektywniejszego wykorzystania czasu na lekcjach. Uczniowie mają przy tym  możliwość nabywania wiedzy w ciekawej formie, są dzięki temu bardziej zmotywowani do nauki, wzrasta ich zaangażowanie w pracę na zajęciach.

Z informacji zwrotnych pozyskiwanych z ankiet dotyczących wykorzystywania sprzętu specjalistycznego w placówkach objętych wsparciem oraz udzielanych przezkoordynatorów ds. edukacji włączającej wynika, że nauczyciele chętnie korzystają z wypożyczanych pomocy. Najczęściej wykorzystywane są one podczas zajęć dydaktycznych, opiekuńczo – wychowawczych, rewalidacyjnych, indywidualnych, korekcyjno – kompensacyjnych, z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej, godzin wychowawczych, rozwijającychkompetencje emocjonalno społeczne, terapii psychologicznej i pedagogicznej, a nawet podczas przerw międzylekcyjnych. W zależności od rodzaju sprzętu, jego przeznaczenia oraz ilości pracujących na nim nauczycieli, korzysta z niego w trakcie jednego około 3- miesięcznego wypożyczenia średnio od 2 do nawet 150 uczniów, co jest bardzo optymistycznym wynikiem.

Niewątpliwie największym sukcesem tego miejsca jest to, że na co dzień świeci ono pustkami. Jest to dowód na to, że wszystkie sprzęty spełniają swoją rolę – służą pomocą nauczycielom, edukatorom, specjalistom i przede wszystkim uczniom w placówkach objętych wsparciem SCWEW. Jest to również istotna informacja zwrotna dla Zespołu SCWEW, dotycząca trafnego doboru i zakupu odpowiednich pomocy, które trafiają w potrzeby tych placówek, z czego jesteśmy dumni. Sprzęt jest zatem w ciągłym obiegu, nie zalega
w Wypożyczalni, co osobiście odbieramy jako sukces.

Ekspert ds. technologii wspomagających, mająca pieczę nad Wypożyczalnią

Martyna Józefowicz – Stodulska

Skip to content