REGULAMIN SERWISU

REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ SCWEW Brzeg Dolny

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z informacji oferowanych na Stronie Internetowej Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą w Brzegu Dolnym zwanej dalej w skrócie Stroną.
 2. Użytkownik korzystając z treści dostępnych na Stronie wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu.
 3. Użytkownicy Strony są zobowiązani do przestrzegania prawa obowiązującego na terytorium RP oraz zasad współżycia społecznego.
 4. Podmiotem oferującym treści na Stronie jest:
  Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Brzegu Dolnym,
  ul 1 Maja 21, 56-120 Brzeg Dolny, zwany dalej SCWEW
 5. W celu zapewnienia odpowiedniej jakości materiałów publikowanych na Stronie, SCWEW powołała Administratora Strony, którym jest wykonawca usługi zbudowania strony internetowej wraz z wykupem domeny i serwera oraz utrzymania strony internetowej – MROZEK.ORG
 6. Strona Internetowa SCWEW w Brzegu Dolnym dostępna jest pod adresem https://scwew-brzegdolny.pl
 7. Opiekunowie strony są odpowiedzialni za weryfikację merytoryczną udostępnianych zasobów. Treść materiałów jest uzgadniana z Liderem SCWEW.
 8. Treść publikowanych informacji na stronie internetowej dotyczy wyłącznie działalności SCWEW. Szanujemy prawa Użytkownika do prywatności, dlatego staramy się przestrzegać obowiązujących przepisów prawa dotyczących prywatności i ochrony danych osobowych.
 9. Nasza strona internetowa może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony, abyśmy wiedzieli jaką stronę Ci wyświetlić. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. Do publikacji na Stronie nie są przyjmowane materiały i wypowiedzi sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym, wzywające do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierające treści pornograficzne, faszystowskie, wulgarne, propagujące używki lub przemoc, obrażające uczucia religijne, naruszające prawa innych osób, a także godzące w dobre imię SCWEW.
 10. W razie stwierdzenia zaistnienia na Stronie treści lub wypowiedzi o charakterze niezgodnym z regulaminem Strony, użytkownicy powinni powiadomić Administratora o tym fakcie przesyłając właściwą informację na adres mailowy podany do kontaktu.

KORZYSTANIE Z TREŚCI STRONY

 1. Korzystanie z treści udostępnianych na łamach Strony jest bezpłatne.
 2. Użytkownik Strony zobowiązuje się do korzystania z treści udostępnianych na Stronie zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz niniejszym regulaminem.
 3. Każdy Użytkownik zobowiązuje się do nie podejmowania działań mających na celu zakłócenie poprawnej pracy Strony, uzyskanie nie przysługujących mu praw dostępu.
 4. Użytkownik Strony jest zobowiązany do korzystania ze Strony Internetowej https://scwew-brzegdolny.pl zgodnie z jej przeznaczeniem.

III. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. SCWEW dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia aktualności i odpowiedniej jakości materiałów i wiadomości prezentowanych na Stronie.
 2. Dane i informacje zawarte na Stronie są publikowane wyłącznie do celów informacyjnych.
 3. SCWEW nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji udostępnianych na Stronie przez jej Użytkowników.
 4. SCWEW dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia poprawnego działania Strony jednakże zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wadliwego funkcjonowania Strony.
 5. Strona internetowa SCWEW zawiera łącza do innych stron internetowych. Łącza te zamieszczamy wyłącznie dla wygody i informacji Użytkowników. Witryny, do których prowadzą, mogą mieć własne regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać podczas ich odwiedzania. Nie ponosimy odpowiedzialności za treść takich witryn, produkty i usługi oferowane za ich pośrednictwem oraz inne ich wykorzystanie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego regulaminu należy przesyłać na adres mailowy podany do kontaktu ze Strony Internetowej SCWEW.
 2. SCWEW zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie opublikowania ich na Stronie.
 3. Użytkownik zobowiązuje się do zapoznawania się ze zmianami w niniejszym Regulaminie.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny, ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

Skip to content