POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą w Brzegu Dolnym

Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Brzegu Dolnym (zwany dalej SCWEW) przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwis w scwew-brzegdolny.pl. Gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników strony SCWEW. Żadne dane identyfikacyjne, do żadnych celów, nie są przekazywane do jakiejkolwiek trzeciej strony.

I. Gromadzenie danych

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący:

 • publiczny adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika)
 • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP, o ile jest możliwa,
 • nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji,
 • czas nadejścia zapytania,
 • pierwszy wiersz żądania HTTP,
 • kod odpowiedzi HTTP,
 • liczbę wysłanych przez serwer bajtów,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku, gdy przejście do strony Urzędu nastąpiło przez odnośnik,
 • informacje o przeglądarce użytkownika,
 • informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP.

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi stronę Zespołu. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, analizujemy pliki z logami w celu prezentacji na stronie liczby wyświetleń danej strony, a także analizujemy okazjonalnie informacje dotyczące: stosowanych przeglądarek stron WWW, czy struktura strony nie zawiera błędów itp.

II. Wykorzystywanie danych

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem SCWEW. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

III. Przetwarzanie danych osobowych w formularzu Kontakt

a) Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych będzie Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym, ul. 1 Maja 21, 56-120 Brzeg Dolny, zwana dalej Zespołem.

 • Można się z nami kontaktować w następujący sposób:
  listownie: ZPR ul. 1 maja 21, 56-120 Brzeg Dolny
 • za pomocą poczty elektronicznej: scwew@zprbrzegdolny.pl

b) Inspektor ochrony danych

Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Pani Amanda Gas

Można się z nią kontaktować wysyłając wiadomości na adres skrzynki pocztowej: iodo@amt24.biz
Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez SCWEW, w tym realizacji Państwa praw.

c) Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e).

d) Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcą Państwa danych osobowych będzie firma świadcząca usługi hostingu strony internetowej oraz skrzynek poczty elektronicznej Zespołu.

e) Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z Instrukcji kancelaryjnej Zespołu opracowanej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).

IV. Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (UE) 2016/679 przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 6. prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

V. Odnośniki do innych stron

Serwis Zespołu może zawierać odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityka prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisów WWW Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym oraz Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą

VI. Zmiany

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.

Skip to content