Podsumowanie VII etapu SCWEW

lip 3, 2023 | Aktualności

Podsumowanie VII etapu działalności SCWEW w Powiecie Wołowskim

Koniec czerwca kojarzony jest zwykle z zakończeniem roku szkolnego i rozpoczęciem wakacji. Dla Zespołu Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą w Brzegu Dolnym, umiejscowionego w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym nr 1 w Zespole Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym koniec czerwca stanowił również czas podsumowań, wniosków i refleksji. Oprócz bowiem zakończenia VII etapu działalności Centrum, końca dobiega również cały pilotażowy projekt. W związku z tym nie zabrakło więc w tym miesiącu działań wieńczących i reasumujących 20 miesięcy działalności SCWEWu. Pierwszym z nich jest napisana przez Zespół Publikacja pt.:”MOW jako SCWEW, czyli o tym jak wychowywać, współpracować, wskazywać drogę, wspierać, nie wykluczać i włączać… – dlaczego Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy jest odpowiednim miejscem dla Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą”, w której przedstawione zostały wszystkie działania, które realizowane były w trakcie trwania pilotażu i ich efekty. W Publikacji zawarte również zostały wnioski i rekomendacje do dalszej pracy, a przede wszystkim udowodniona jest postawiona teza, jako że Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy jest idealnym miejscem dla powstania Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą. Publikacja ukaże się niebawem w wersji elektronicznej i papierowej, a już teraz zachęcamy do zapoznania się z jej treścią.

Kolejnym działaniem, służącym zreasumowaniu podjętych w czasie pilotażu działań była Konferencja podsumowująca projekt pilotażowy „W kierunku edukacji jutra…”, która odbyła się pod honorowym patronatem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty – pana Romana Kowalczyka, co można śmiało stwierdzić, stało się już tradycją Centrum. Śmiało można również pokusić się o stwierdzenie, że Konferencja, która odbyła się 19 czerwca w Dolnobrzeskim Ośrodku Kultury, przebiegła śpiewająco. Na scenie bowiem po krótkiej przemowie wystąpił sam Dolnośląski Kurator Oświaty, odśpiewując trzy utwory, porywając do wspólnego śpiewania zgromadzonych gości. Zespół SCWEW, pod przewodnictwem solistki Martyny Nejman zaprezentował z kolei piosenkę pt.: „W kierunku jutra”, napisaną specjalnie na to wydarzenie przez pana Grzegorza Kucharczyka i panią Małgorzatę Szumniak. Tekst utworu idealnie wpisywał się w tematykę Konferencji i był kwintesencją 20 – miesięcznej pracy Zespołu. Uczestnicy Konferencji – przedstawiciele władz oświatowych, samorządowych, przedstawiciele ORE, partnerzy i interesariusze SCWEW, nauczyciele i dyrektorzy szkół ogólnodostępnych i specjalnych, rodzice i uczniowie szkół z terenu powiatu Wołowskiego, mieli okazję wysłuchać interesujących wykładów zaproszonych prelegentów: prof. dr hab. Marka Konopczyńskiego „Nauczyciel czyli kto?”, prof. UAM dr hab. Beaty Jachimczak „Rola SCWEW w budowaniu kultury organizacyjnej szkoły dla każdego”, a także lekarza psychiatry, który prowadził konsultacje w ramach SCWEW – Bartosza Włodarczyka „Realia Psychiatrii Dziecięcej w Polsce”. Ważną częścią Konferencji była również prezentacja wygłoszona przez członków Zespołu SCWEW, która zawierała opis wyników i efektów działań, prowadzonych przez 7 etapów działalności Centrum. Przedstawiono wnioski z realizacji pilotażu, trudności, na jakie napotykał Zespół oraz sposoby radzenia sobie z nimi, jak również rekomendacje dotyczące wdrażania podobnych rozwiązań na terenie kraju.

Swoje umiejętności wokalne zaprezentowała w czasie wydarzenia również laureatka konkursu „Piosenka zmieniająca życie” Nikola Słonecka. Konferencja upłynęła zatem w przyjemnej, „miłej dla ucha i ducha” atmosferze.

Wracając do podsumowania VII etapu działalności Centrum, warto podkreślić znaczenie ostatnich już spotkań Sieci współpracy i samokształcenia, podczas których zbudowano nauczycielom przestrzeń do wymiany doświadczeń i dyskusji na istotne w edukacji tematy. Eksperci SCWEW po raz ostatni również spotkali się z nauczycielami, a także rodzicami uczniów na konsultacjach eksperckich, gdzie omawiane były trudności i problemy, z  którymi w/w mierzą się na co dzień i sposoby ich rozwiązywania. Końca dobiegły także spotkania superwizyjne, które sprzyjały rozwojowi osobistemu i wymianie doświadczeń w środowisku nauczycieli i specjalistów placówek objętych wsparciem.

 Swoją działalność w SCWEW zakończył w tym etapie psychiatra dziecięcy, który konsultował uczniów placówek objętych wsparciem aż przez 5 etapów. Ta forma wsparcia, która zorganizowana była w odpowiedzi na zdiagnozowane wcześniej potrzeby uczniów i rodziców placówek objętych wsparciem, cieszyła się w trakcie trwania projektu stałym, niesłabnącym zainteresowaniem. Konsultacje prowadzone przez lekarza psychiatrę służyły diagnozowaniu przyczyn trudności w funkcjonowaniu emocjonalno-społecznym uczniów, oraz wyznaczaniu kierunków dalszego leczenia bądź terapii.  Istotą oferowanych konsultacji była ich dostępność i udzielanie wsparcia w środowisku najbliższym i przyjaznym dziecku, co minimalizowało stres związany z samą wizytą. Dzięki szybkim i trafnym reakcjom lekarza psychiatry, jego zaleceniom, przekazywanym uwagom i spostrzeżeniom poprawiła się sytuacja całych rodzin, mierzących się na co dzień z różnymi trudnościami i problemami ich dzieci. Udało się również przełamać swego rodzaju stereotyp i „oswoić” naszą społeczność z tematem psychiatrii dziecięcej, ukazując chęć uzyskania pomocy jako oznakę mądrości i dojrzałości rodzicielskiej, a nie, jak dotychczas uważano, pewnego rodzaju stygmatu i powodu do wstydu. Dużą rolę odegrali w tym miejscu koordynatorzy ds. edukacji włączającej i współpracy ze SCWEW, którzy z ramienia szkół/przedszkola zachęcali rodziców do korzystania z łatwego dostępu do wsparcia psychiatry, uświadamiając im ogromne znaczenie trafnej diagnozy problemów dziecka dla podejmowania dalszych kroków, zmierzających do poprawy jego sytuacji zarówno w szkole jak i w domu.

W ostatnim etapie działalności SCWEW w dziewięciu placówkach objętych wsparciem odbyły się rady pedagogiczne, podsumowujące udzielane przez Centrum wsparcie, ze wskazaniem korzyści, jakie przyniosły wszystkie działania SCWEW na ich terenie. Podkreślano podczas nich, iż zakończenie projektu z pewnością nie oznacza zakończenia współpracy między placówkami specjalnymi i ogólnodostępnymi w Powiecie Wołowskim. Działania podejmowane przez Zespół SCWEW podczas 20 miesięcy trwania projektu pilotażowego i ich odbiór w środowisku lokalnym pokazał bowiem, że zadanie Centrum, jakim od początku było wspólne budowanie przyjaznego środowiska edukacji włączającej w powiecie Wołowskim ma już twarde i solidne podstawy.

Martyna Józefowicz – Stodulska

Skip to content