Podsumowanie VI etapu SCWEW

mar 27, 2023 | Aktualności

Podsumowanie VI etapu działalności SCWEW w Brzegu Dolnym

Wraz z początkiem nowego roku 2023 rozpoczął się VI etap działalności Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą. Etap ten trwał do końca marca 2023 r. W jego trakcie rocznicę uruchomienia obchodziła Wypożyczalnia Sprzętu Specjalistycznego i Pomocy Dydaktycznych, z której od samego początku regularnie korzystają placówki objęte wsparciem SCWEW. Do ich dyspozycji są sprzęty do specjalistycznych terapii: 3 Zestawy EEG i HEG Biofeedback, sprzęt do terapii Metodą Warnkego i Eyetracker, które dedykowane są konkretnej grupie odbiorców, z konkretnymi trudnościami. Do prowadzenia tych terapii przeszkoleni zostali wyznaczeni w placówkach nauczyciele. Musieli oni bowiem zdobyć odpowiednie uprawnienia, dzięki czemu teraz z powodzeniem wykorzystują możliwości tych urządzeń do pomocy uczniom ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi w swoich szkołach.

Kolejne pomoce dostępne w Wypożyczalni to sprzęt do zajęć z elementami integracji sensorycznej, interaktywna podłoga, oraz różnego rodzaju programy komputerowe, dedykowane pracy z uczniami z dysleksją, dyskalkulią, ADHD, sprawiającymi problemy wychowawcze, mającymi trudności z wyrażaniem emocji w sposób społecznie akceptowany. W/w pomoce przeznaczone są dla większej liczby uczniów i mogą służyć do pracy grupowej, gier i zabaw edukacyjnych. Z tych pomocy korzysta zwykle większa liczba nauczycieli w placówkach, ponieważ ich użytkowanie nie wymaga dodatkowych umiejętności ani uprawnień. Sprzęty i pomoce wykorzystywane są najczęściej podczas zajęć dydaktycznych, opiekuńczo – wychowawczych, rewalidacyjnych, korekcyjno – kompensacyjnych, z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej, godzin wychowawczych, rozwijających kompetencje emocjonalno – społeczne, terapii psychologicznej i pedagogicznej, a nawet podczas przerw międzylekcyjnych. W zależności od rodzaju sprzętu, jego przeznaczenia oraz ilości pracujących na nim nauczycieli, korzysta z niego w trakcie jednego około 3- miesięcznego wypożyczenia średnio od 2 do nawet 150 uczniów, co jest bardzo optymistycznym wynikiem.

Oprócz korzystania ze sprzętu specjalistycznego nauczyciele placówek objętych wsparciem mogli w VI etapie korzystać z oferowanych przez zespół SCWEW form pomocy, do których należały indywidualne i grupowe konsultacje eksperckie oraz działania doradczo – szkoleniowe w zakresie podniesienia kompetencji pracowników szkół w zakresie podejmowania działań interwencyjnych. We wszystkich placówkach odbyły się dwuetapowe warsztaty w formie stacjonarnej i online, odpowiadające zdiagnozowanym potrzebom nauczycieli, a w czterech z nich dodatkowo szkolenia dotyczące przede wszystkim podnoszenia kompetencji pracowników w zakresie pracy z uczniem trudnym, nadpobudliwym psychoruchowo oraz wycofującym się z kontaktów społecznych. Nauczyciele Szkoły Podstawowej w Wińsku, Szkoły Podstawowej nr 6 w Brzegu Dolnym i Szkoły Podstawowej nr 1 w Wołowie rozpoczęli cykl spotkań superwizyjnych, podczas których mogli wymieniać się doświadczeniami, dzielić napotkanymi w pracy trudnościami i problemami i wspólnie pracować nad ich rozwiązaniami. Pozostałe placówki kontynuowały spotkania, które rozpoczęły w poprzednim etapie.

Nauczyciele placówek objętych wsparciem uczestniczyli w lekcjach modelowych, prowadzonych na terenie Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym, Zespołu Szkół Specjalnych w Lubiążu oraz Zespołu Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie. W każdej z tych placówek odbyło się po 6 takich zajęć, podczas których nauczyciele szkół i przedszkola obserwowali pracę specjalistów i ekspertów z różnymi klasami i grupami wychowawczymi, z wykorzystaniem różnorodnych form i metod pracy, a także specjalistycznego sprzętu. W każdej ze szkół lekcje modelowe poprowadził w tym etapie metodyk. Podczas tych lekcji nauczyciele placówek objętych wsparciem również, tak jak w przypadku zajęć modelowych w placówkach tworzących SCWEW, mieli okazję zaobserwować ciekawe formy i metody pracy z klasami zróżnicowanymi.

Z 27 godzin konsultacji korzystali również koordynatorzy ds. edukacji włączającej i dyrektorzy placówek objętych wsparciem, natomiast rodzice uczniów mogli w wymiarze 18 godzin skorzystać z konsultacji, prowadzonych przez ekspertów SCWEW. Dla rodziców ze Szkoły Podstawowej w Lubiążu oraz placówek z Wińska odbył się cykl zajęć warsztatowych Szkoła Dla Rodziców.

Uczniowie ze wszystkich placówek objętych wsparciem mieli z kolei w tym etapie już niestety po raz ostatni szansę uczestniczyć w zajęciach integracji sensorycznej, konsultacjach psychologicznych i psychiatrycznych, zajęciach logopedycznych i zajęciach z profilaktyki uzależnień. Dodatkowo dla grup uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Wołowie, Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym, Szkoły Podstawowej nr 1 w Brzegu Dolnym, Szkoły Podstawowej nr 6 w Brzegu Dolnym oraz Szkoły Podstawowej w Wińsku zorganizowany został cykl zajęć z Treningu Umiejętności Społecznych. Wszystkie zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem i były doskonałym uzupełnieniem oferty dodatkowych zajęć prowadzonych w szkołach i przedszkolu.

Swoją działalność w dalszym ciągu prowadzi utworzona w SCWEW Sieć Współpracy i Samokształcenia. W VI etapie odbyło się w jej ramach spotkanie dotyczące trudnych zachowań w grupie, podczas którego uczestnicy oprócz poszerzania wiedzy teoretycznej, mogli wymienić się doświadczeniami w tym zakresie i podzielić się dobrymi praktykami. Spotkanie miało na celu poszerzenie warsztatu wychowawczego i służyło wzajemnej pomocy w budowaniu przyjaznego środowiska włączającego.

Również kadra SCWEW stara się na bieżąco rozwijać swój warsztat pracy i doskonalić kompetencje tak, aby stale móc podnosić jakość świadczonego w ramach działalności Centrum wsparcia. W styczniu i lutym bieżącego roku lider, eksperci, specjaliści oraz koordynatorzy ds. edukacji włączającej brali udział w zaplanowanych przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie szkoleniach uzupełniających dla kadr Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą z całej Polski. Dwudniowe szkolenia odbywały się stacjonarnie w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku i miały na celu wyposażenie uczestników w narzędzia do udzielania jeszcze skuteczniejszej pomocy placówkom objętym wsparciem.

Nasz zespół chętnie dzieli się wiedzą i podejmuje dodatkowe działania promujące SCWEW i jego ideę. W minionym etapie dwukrotnie byliśmy zapraszani do wygłaszania prelekcji podczas konferencji poświęconych tematowi edukacji włączającej. W dniach 30-31.01.2023 r. w Warszawie podczas międzynarodowej Konferencji poświęconej zdrowiu psychicznemu dzieci i młodzieży pt.: „Zdrowie psychiczne wyzwaniem naszych czasów. Rola SCWEW we wspieraniu dzieci/uczniów z problemami psychicznymi”, stosowanymi na co dzień rozwiązaniami i dobrymi praktykami dzieliła się ekspert SCWEW – Henryka Rewak – dyrektor placówki partnerskiej, realizującej Projekt pilotażowy – Zespołu Szkół Specjalnych w Lubiążu przy oddziałach psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu. Przedstawiła ona uczestnikom rolę naszego Centrum we wspieraniu szkół ogólnodostępnych pod kątem organizowania pomocy dla uczniów z zaburzeniami psychicznymi. Temat tej konferencji był nam szczególnie bliski z uwagi na profil działalności Centrum, w którym to duży nacisk od samego początku kładziemy właśnie na wsparcie i pomoc dzieciom i młodzieży zmagającymi się z problemami psychicznymi.

Do udziału w kolejnym wydarzeniu zaprosił nas Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu. Podczas zorganizowanej w dniu 23.03.2023r. Konferencji z cyklu Edukacja Włączająca (Inkluzyjna): „Zobaczyć więcej – myślenie i działanie w szkole dla wszystkich” prelekcję na temat zwiększania szans edukacyjnych wszystkich osób uczących się, poprzez zapewnianie im warunków do rozwijania indywidualnego potencjału wygłosiła ekspert ds. edukacji włączającej Beata Borowska – Podsiadła. Następnie szczegółowo o działalności naszego SCWEW, realizowanych zadaniach oraz założeniach edukacji włączającej i wdrażaniu jej idei w szkołach ogólnodostępnych opowiedziały: specjalista w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej – Agata Orkisz i ekspert ds. technologii wspomagających – Martyna Józefowicz – Stodulska.

Przed nami kolejny – ostatni już etap działalności Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą w Brzegu Dolnym, w którym to będziemy podsumowywać swoją 20-miesięczną działalność. O wszystkich działaniach i ważnych wydarzeniach będziemy informować za pośrednictwem naszej strony internetowej www.scwew-brzegdolny.pl, na którą serdecznie zapraszamy.

Martyna Józefowicz – Stodulska

Skip to content