Podsumowanie V etapu SCWEW

sty 2, 2023 | Aktualności

Podsumowanie V etapu działalności SCWEW w Brzegu Dolnym

Ponad rok temu zespół projektowy z Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym rozpoczął realizację założeń projektu „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”.

V etap, który obecnie dobiega końca, obejmował okres od listopada do grudnia 2022 roku i był szczególny ze względu na zupełnie nowe proponowane formy wsparcia dla uczniów, ich rodziców oraz pracowników placówek objętych wsparciem SCWEW. Należy do nich m.in. superwizja edukacyjna. Jak mówi model SCWEW superwizja edukacyjna to metoda wspierania rozwoju osobistego, zawodowego i warsztatu pracy, która  polega na wymianie doświadczeń, analizie trudności, odnajdywaniu istoty problemu oraz wypracowywaniu nowych rozwiązań. Wykorzystanie superwizji w szkole sprzyja przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowemu, oraz zapewnia odpowiedni poziom współpracy nauczycieli. Spotkania superwizyjne cieszyły się zainteresowaniem kadr pedagogicznych placówek z terenu powiatu wołowskiego: Szkół Podstawowych nr 5 oraz 1 w Brzegu Dolnym, Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym, Szkoły Podstawowej w Lubiążu, Przedszkola Samorządowego w Wińsku oraz Branżowej Szkoły I Stopnia w Wołowie. Podczas spotkań omawiane były problemy i trudności, na jakie napotykają w swojej pracy nauczyciele, kadra dzieliła się ze sobą swoim doświadczeniem i wspólnymi siłami próbowała wprowadzać drobne zmiany, zmierzające ku lepszemu funkcjonowaniu całej placówki. W kolejnym etapie tym wsparciem zostaną objęte pozostałe placówki.

Kolejnym ważnym i nowym wydarzeniem tego etapu było utworzenie sieci współpracy i samokształcenia. Celem sieci jest wymiana doświadczeń pomiędzy pracownikami placówek objętych wsparciem i wzajemna pomoc w budowaniu środowiska włączającego, dzielenie się wiedzą i umiejętnościami oraz zespołowe poszukiwanie sposobów radzenia sobie z problemami. W ramach funkcjonowania Sieci w październiku odbyło się pierwsze spotkanie w Szkole Podstawowej nr 1 w Brzegu Dolnym dotyczące Edukacji włączającej w aspekcie pomocy psychologiczno – pedagogicznej, a dalsze jej działania podejmowane będą w kolejnych etapach.

Stałymi formami wsparcia, które odbywają się cyklicznie są indywidualne konsultacje dla dyrektorów szkół i koordynatorów SCWEW, których zrealizowano 27, oraz indywidualne i grupowe konsultacje eksperckie dla nauczycieli i specjalistów, których odbyło się 18. W każdej placówce objętej wsparciem odbyło się jedno działanie doradczo – szkoleniowe dotyczące podniesienia kompetencji jej pracowników w zakresie podejmowania działań interwencyjnych. Ze specjalistycznego wsparcia udzielanego przez ekspertów z różnych dziedzin w dalszym ciągu chętnie  korzystali rodzice uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi. Odbyło się 18 takich spotkań. W związku z przesunięciem dużej liczby godzin wsparcia specjalistycznego dla uczniów z poprzedniego etapu, w okresie od października do grudnia br. odbyło się aż 320 godzin zajęć wspierających dzieci, młodzież oraz ich rodziców z terenu powiatu wołowskiego. Nową i jak pokazuje zainteresowanie i frekwencja bardzo potrzebną i trafioną formą wsparcia, która pozytywnie wpłynęła na funkcjonowanie całych rodzin była Szkoła dla Rodziców – warsztatowy cykl spotkań prowadzony przez Panią Krystynę Adaśko z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie. Zajęcia miały na celu podniesienie kompetencji wychowawczych rodziców uczniów/dzieci. Uczestnicy mieli możliwość przyjrzenia się swoim metodom wychowawczym oraz poznania nowych, jak również wymiany doświadczeń z innymi rodzicami. Szkołę ukończyły dwie grupy rodziców, dodatkowo w jej ramach odbywały się również konsultacje dla chętnych nauczycieli. Również nową i niezwykle potrzebną formą okazało się być wsparcie psychologiczne, którego w wymiarze 48 godzin udzieliła najbardziej potrzebującym uczniom w tym etapie pani psycholog Dorota Ziółkowska. W ramach wsparcia specjalistycznego kontynuowano w wymiarze 60 godzin zajęcia logopedyczne, w wymiarze 48 godzin zajęcia z Integracji Sensorycznej, natomiast zajęcia z profilaktyki uzależnień w wymiarze 30 godzin. Ze specjalistycznego cyklu zajęć z Treningu Umiejętności Społecznych skorzystały grupy uczniów z aż czterech szkół: Szkoły Podstawowej nr 5 w Brzegu Dolnym, Szkoły Podstawowej w Lubiążu, Szkoły Branżowej I stopnia w Wołowie oraz Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym. Zapotrzebowanie na tego typu zajęcia jak wskazują koordynatorzy ds. edukacji włączającej w placówkach jest bardzo duże. W dalszym ciągu z dużym zainteresowaniem korzystano również z konsultacji psychiatry dziecięcego.

 W projekcie nadal prężnie funkcjonuje Wypożyczalnia sprzętu specjalistycznego i pomocy dydaktycznych, z której na bieżąco korzystają placówki objęte wsparciem. Sprzęt jest w ciągłym obiegu i wspomaga nauczycieli w pracy z uczniami o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych. W tym etapie odbyło się 9 konsultacji eksperckich, podczas których koordynatorzy ds. edukacji włączającej z placówek objętych wsparciem wypożyczali i oddawali sprzęt specjalistyczny. Ekspert ds. technologii wspomagających SCWEW udzielał instruktaży użytkowania sprzętu, lub pomagał/doradzał w doborze sprzętu do potrzeb konkretnych grup i klas zróżnicowanych.

W minionym etapie na terenie placówek z terenu powiatu wołowskiego odbyło się 18 lekcji prowadzonych przez zatrudnionego w SCWEW metodyka, których tematyka dostosowana była do konkretnych potrzeb danych klas zróżnicowanych. Zgodnie z harmonogramem przeprowadzono również 18 zajęć modelowych, które mogli obserwować chętni nauczyciele. Nowością jednak było przeprowadzenie ich nie jak dotychczas w placówkach objętych wsparciem, ale na terenie Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym, Zespołu Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Lubiążu.  W każdej z tych placówek odbyło się po 6 zajęć modelowych, podczas których nauczyciele szkół i przedszkola obserwowali pracę specjalistów i ekspertów z różnymi klasami i grupami wychowawczymi, często mniej licznymi niż w szkołach masowych.

V etap to dalsza część szkoleń specjalistycznych dla kadry placówek objętych wsparciem. Z oferty SCWEW skorzystały tym razem cztery szkoły. Z zakresu pracy z dziećmi z Autyzmem i Zespołem Aspergera szkoliły się zespoły ze Szkoły Podstawowej w Lubiążu, Szkoły Podstawowej nr 1 w Brzegu Dolnym i Branżowej Szkoły I stopnia w Wołowie, natomiast kadra Szkoły Podstawowej w Wińsku doskonaliła swoje umiejętności w zakresie organizowania i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Nową propozycją i ofertą SCWEW było zaproszenie nauczycieli i specjalistów placówek z terenu powiatu wołowskiego do udziału w dwudniowym certyfikowanym szkoleniu z Treningu Umiejętności Społecznych. Trening Umiejętności Społecznych to jedna z najskuteczniejszych terapii wspierających rozwój, łagodzących lub zapobiegających problemom emocjonalnym, która pomaga radzić sobie z trudnościami pojawiającymi się w zachowaniach u dzieci i młodzieży. Zajęcia TUS szczególnie polecane są dla dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera, zaburzeniami zachowania, z ADHD, dzieci lękliwych, nieśmiałych i wycofanych. W szkoleniu uczestniczyło po 5 osób z każdej placówki objętej wsparciem SCWEW, które po otrzymaniu Certyfikatu mogą wykorzystywać zdobytą wiedzę i umiejętności w swojej codziennej pracy, nabyły również uprawnienia do prowadzenia zajęć specjalistycznych z TUS, których organizacja jak wcześniej wspomniano jest w szkołach masowych bardzo potrzebna.

Bardzo ważnym i efektownym wydarzeniem była zorganizowana w tym etapie dwudniowa Kampania Społeczna na rzecz zdrowia psychicznego „Uwolnij Umysł”. 25 i 29 listopada uczniowie, nauczyciele, rodzice i społeczność lokalna wzięła udział w szeregu przygotowanych atrakcji, które były ściśle związane z profilaktyką zdrowia psychicznego, przygotowanych przez uczniów i wychowawców Zespołu Szkół Specjalnych w Lubiążu oraz Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym. Były to m.in. w pierwszym dniu dla uczniów klas I – III: zajęcia sportowe oraz gry i zabawy ruchowe prowadzone przez animatorów, skakanie na ogromnym „dmuchańcu”, warsztaty artystyczne z malarstwa, scrapbookingu, rękodzieła, makramy, uczestnictwo w teatrzyku pacynek, konkurs na najlepszy plakat profilaktyczny. Dla starszych klas w drugim dniu Kampanii przeznaczone były również warsztaty artystyczne z różnych dziedzin, w tym lukrowanie pierniczków, jak również projekcja filmów profilaktycznych, wspólny taniec belgijski. Prelekcję pt.: „Dzieci z zaburzeniami psychicznymi w rzeczywistości szkolnej” wygłosiła Pani Maria Sędyka, certyfikowany terapeuta uzależnień i psycholog z ogromnym doświadczeniem. Uczestnicy Happeningu obejrzeli pantomimę pt. ”Walka dobra ze złem”, która w przejmujący sposób ukazywała cały wachlarz zaburzeń psychicznych, od uzależnienia przez depresję, zaburzenia odżywiania po próbę samobójczą. Dopełnieniem tych wydarzeń był poczęstunek w formie zdrowych wytrawnych i słodkich przekąsek. Podczas obu wydarzeń uczestnicy mieli możliwość konsultacji ze specjalistami, pracującymi z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami psychicznymi oraz uzależnionymi, takimi metodami jak np. Biofeedback.

Kampania Społeczna miała na celu przede wszystkim zwrócenie uwagi na problemy psychiczne dzieci i młodzieży w szkołach ogólnodostępnych, uświadomienie społeczności lokalnej jak ważne jest wsparcie tych uczniów, zwrócenie uwagi na symptomy chorób psychicznych. Podczas Happeningów starano się zaprezentować uczestnikom podstawowe czynniki sprzyjające zdrowemu długiemu życiu, oraz uświadomić im, że nie należy zapominać przy tym o psychice, jako równoprawnym aspekcie zdrowia.

Obecnie zespół SCWEW przygotowuje się do równie intensywnego jak miniony, VI etapu, o którego działaniach oraz innych ważnych wydarzeniach będziemy informować  na stronie internetowej naszego Centrum.

Martyna Józefowicz – Stodulska

Skip to content