Podsumowanie III etapu działalności SCWEW

lip 4, 2022 | Aktualności

Podsumowanie trzeciego etapu działalności SCWEW w Brzegu Dolnym

Wraz z końcem czerwca i początkiem okresu wakacyjnego dobiegł końca również niezwykle intensywny, ale i owocny, trzeci etap działalności Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą w Brzegu Dolnym. W okresie od marca do czerwca 2022 roku zrealizowano wszystkie zaplanowane, a także podjęto kilka dodatkowych działań w ramach projektu  grantowego, który realizowany jest przez Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym.

Najważniejszym wydarzeniem tego etapu była zorganizowana w Dolnobrzeskim Ośrodku Kultury Konferencja inaugurująca projekt SCWEW w Powiecie Wołowskim pod honorowym patronatem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty Pana Romana Kowalczyka „Zjednoczeni w Różnorodności”. Na zaproszenie gospodarzy konferencji: starosty wołowskiego Janusza Dziarskiego oraz dyrektor Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych Beaty Borowskiej – Podsiadłej licznie przybyli na nią przedstawiciele Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu, włodarze miast i pracownicy gmin Brzeg Dolny, Wołów i Wińsko, pracownicy instytucji, działających na rzecz dzieci i młodzieży oraz dyrektorzy, nauczyciele i pracownicy placówek oświatowych z terenu powiatu Wołowskiego. Uczestnicy konferencji oprócz zapoznania się z ofertą i działalnością SCWEW mogli wysłuchać również trzech interesujących wykładów związanych z tematyką edukacji włączającej.

Zgodnie z założeniami projektu w tym etapie kontynuowano konsultacje w zakresie wsparcia specjalistycznego dla rodziców i dzieci/uczniów, które cieszyły się dużym zainteresowaniem. W każdej Placówce objętej wsparciem SCWEW zaplanowane były po dwa spotkania, podczas których korzystający otrzymywali doraźne wsparcie lub byli kwalifikowani na konsultacje specjalistyczne. W ramach nich odbyło się wiele dodatkowych spotkań, podczas których rodzice otrzymywali jasne i konkretne wskazówki od specjalisty z tej dziedziny, której dotyczył zgłaszany przez nich problem.

Duża liczba dzieci/uczniów, które skorzystały z konsultacji w poprzednim etapie, w obecnym uczestniczyła już również w dedykowanych dla nich formach pomocy specjalistów i trenerów. Do swojego gabinetu zaprosiła ich logopeda, która zrealizowała 24 godziny konsultacji. Z pomocy specjalisty z zakresu poradnictwa rodzinnego korzystano w wymiarze 30 godzin. W trzech szkołach podstawowych: nr 6 w Brzegu Dolnym, nr 1 w Wołowie oraz SP w Lubiążu zrealizowano dla grup uczniów cykl 12 zajęć warsztatowych z Treningu Umiejętności Społecznych. W każdej Placówce objętej wsparciem warsztaty profilaktyczne przeprowadził terapeuta uzależnień, który przyjmował również uczniów w ramach stacjonarnych dyżurów na konsultacje indywidualne. 24 uczniów z placówek objętych wsparciem zostało zdiagnozowanych pod kątem zaburzeń integracji sensorycznej przez terapeutę Integracji Sensorycznej w ZSSiPO w Wołowie, który dodatkowo opracował wskazówki dla rodziców i nauczycieli do indywidualnej pracy z dzieckiem w domu i w szkole. Wszystkie w/w działania są odpowiedzią na zdiagnozowane w placówkach objętych wsparciem SCWEW potrzeby oraz stanowią rozszerzenie oferty wsparcia dla uczniów/dzieci o zróżnicowanych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych oraz uczniów/dzieci, które zgodnie z obserwacjami kadry pedagogicznej wymagają dodatkowego wsparcia z uwagi na przejawiane trudności. W mijającym etapie zrealizowano łącznie 240 godzin wsparcia bezpośredniego i pośredniego specjalistów i trenerów.

Oprócz w/w działań skierowanych do dzieci/uczniów i ich rodziców, w tym etapie swoją działalność konsultacyjną rozpoczął również psychiatra dziecięcy, którego wsparcie cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Dotychczas z jego pomocy skorzystało 30 uczniów, z czego cztery osoby uczestniczyły w więcej niż jednej konsultacji.

Zupełnie nowym działaniem w tym etapie były prowadzone przez ekspertów SCWEW w placówkach objętych wsparciem lekcje modelowe. W każdej placówce odbyły się dwie takie lekcje, podczas których prezentowano nauczycielom ciekawe formy i metody pracy z dziećmi i młodzieżą ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi. Dodatkowe zajęcia  modelowe w szkołach i przedszkolu poprowadził również nowo zatrudniony w SCWEW metodyk, z którego wsparcia i pomocy placówki mogą korzystać na bieżąco.

W ofercie poświęconej nauczycielom i kadrze zarządzającej placówek znalazły się konsultacje indywidualne dla dyrektorów i koordynatorów ds. edukacji włączającej. Lider SCWEW p. Tomasz Więcław wraz z ekspertem ds. edukacji włączającej p. Beatą Borowską – Podsiadłą przeprowadzili konsultacje dla Dyrektorów i koordynatorów w postaci zorganizowanych spotkań w siedzibie ZPR i konsultacji telefonicznych i online. Zrealizowano 13 konsultacji w wymiarze 27 godzin.

Kolejną formą wsparcia dla nauczycieli były przeznaczone dla nich konsultacje poświęcone opracowywaniu dokumentacji dziecka/ucznia oraz dokumentacji szkolnej. Konsultacje prowadziła ekspert SCWEW, emerytowany wieloletni dyrektor szkoły specjalnej oraz wizytator nadzorujący i wspierający przy Kuratorium Oświaty we Wrocławiu – pani Weronika Żuławińska. Nauczyciele bardzo chętnie korzystali z wiedzy i doświadczenia eksperta. W tym obszarze odbyło się 9 konsultacji.

Nauczyciele z placówek objętych wsparciem uczestniczyli również w konsultacjach eksperckich indywidualnych i grupowych dla nauczycieli i specjalistów. Dotyczyły one szczególnie doraźnej pomocy przy codziennej pracy nauczyciela (tworzenie dokumentacji dziecka/ucznia, stosowanie właściwych metod i technik w stosunku do dzieci ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, poszukiwanie rozwiązań w zakresie występujących barier i ograniczeń). W ciągu trzech miesięcy odbyło się 25 takich konsultacji prowadzonych przez wszystkich ekspertów SCWEW, którzy w odpowiedzi na konkretne pojawiające się w danej Placówce trudności byli tam oddelegowywani.

Za wdrożenie kolejnej formy pomocy dla nauczycieli odpowiedzialna była Aleksandra Stańczak ekspert ds. informacji i ewaluacji w SCWEW, a na co dzień psycholog, jak również ekspert z zakresu poradnictwa rodzinnego i prowadzenia terapii rodziny, pracujący w Zespole Placówek Resocjalizacyjnych. Poprowadziła ona 9 spotkań konsultacyjnych wspierających pracowników przedszkola i szkół w poszerzaniu kompetencji w zakresie pracy z rodzicami.

Dodatkowym rozszerzeniem oferty dla nauczycieli i pracowników szkół i przedszkola objętych wsparciem było wdrożenie od tego etapu  działań doradczo – szkoleniowych w zakresie podniesienia kompetencji pracowników szkół związanych z działaniami interwencyjnymi. Celem tego działania było  wsparcie kadry poprzez wspólne z ekspertami SCWEW analizowanie przyczyn trudności, planowanie interwencji, weryfikowanie skuteczności podjętych działań. W tym zakresie odbyło się 9 zaplanowanych spotkań, w tym 4 dodatkowe, wynikające z nagłych potrzeb placówek.

W drugim etapie uruchomiono w SCWEW Wypożyczalnię sprzętu wspomagającego i pomocy dydaktycznych, z której korzystać mogą wszystkie placówki objęte wsparciem. Dzięki temu dostępny w wypożyczalni sprzęt: specjalistyczne programy komputerowe, sprzęt do zajęć z elementami integracji sensorycznej, interaktywna podłoga, sprzęt do terapii Biofeedback, do terapii Metodą Warnkego oraz Eyetracker przez ostatnie trzy miesiące służyły nauczycielom jako dodatkowe narzędzie w pracy z uczniami ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi. Szkoły bardzo chętnie korzystały z możliwości wypożyczenia sprzętu, którego w sposób właściwy i profesjonalny mogły używać przeszkolone dzięki ofercie SCWEW osoby. SCWEW oprócz konsultacji w zakresie użytkowania sprzętu specjalistycznego, prowadzonych przez eksperta ds. technologii wspomagających, których odbyło się 12, umożliwił i sfinansował nauczycielom placówek uzyskanie certyfikatów do prowadzenia specjalistycznych terapii: EEG Biofeedback, Metody Warnkego oraz Eyetrackingu. W szkoleniach z obsługi w/w sprzętów wzięło udział 18 pracowników szkół i przedszkola, co w połączeniu z udostępnionym przez Wypożyczalnię sprzętem dało możliwość prowadzenia specjalistycznych terapii w szkołach. Jest to ogromne wsparcie dla uczniów, którzy coraz częściej mają zalecenia stosowania w/w terapii w  orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego i których rodzice borykają się z problemami znalezienia poradni, które takie terapie w dogodnych terminach oferują.

Lecz nie tylko pracownicy szkół i przedszkola odbywali w tym etapie różne szkolenia. Ścisła kadra SCWEW bowiem wraz z koordynatorami ds. edukacji włączającej również brała udział w serii szkoleń organizowanych przez ORE w celu podniesienia własnych kompetencji i ukierunkowania na właściwe wsparcie dla kadry pedagogicznej. Szkolenia odbywały się głównie online i w minionym etapie odbyło się ich 8. Lider SCWEW uczestniczył jeszcze w dodatkowych 5 formach doskonalenia.

W ramach propagowania idei edukacji włączającej w trzecim etapie działalności SCWEW zorganizowano Kampanię Społeczną związaną z obchodami Światowych Dni Świadomości Autyzmu pod hasłem: „Pokonaj – Pokochaj autyzm”, której celem było uwrażliwienie społeczeństwa na problemy i potrzeby osób niepełnosprawnych, w tym szczególnie osób ze spektrum autyzmu, przekazanie wiedzy na temat autyzmu i innych niepełnosprawności, ukazanie płaszczyzn do współuczestnictwa osób niepełnosprawnych ze środowiskiem osób pełnosprawnych, przedstawienie oferty SCWEW oraz zasobów placówek specjalnych w Powiecie Wołowskim oraz integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem osób pełnosprawnych. Kampania trwała trzy dni i miała miejsce w Placówce partnerskiej SCWEW –  Zespole Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie.

Oprócz wszystkich w/w działań prowadzonych na rzecz nauczycieli, rodziców i dzieci/uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi z placówek objętych wsparciem, kadra SCWEW wraz z ekspertami na bieżąco relacjonowała ważne wydarzenia oraz udostępniała ciekawe materiały na stronie internetowej SCWEW www.scwew-brzegdolny.pl, na którą serdecznie zapraszamy. Jednocześnie mimo okresu przejściowego – wakacyjnego, mamy nadzieję na dalszą owocną współpracę, która już od końca sierpnia ruszy pełną parą. Na kolejny – 4 etap zaplanowane są bowiem również ciekawe i różnorodne formy pomocy, które z pewnością będą nadal służyły promocji i działaniu na rzecz edukacji włączającej w placówkach Powiatu Wołowskiego.

Martyna Józefowicz-Stodulska

Skip to content