Przedszkole Samorządowe w Wińsku

Przedszkole Samorządowe w Wińsku

Przedszkole Samorządowe w Wińsku to placówka przyjazna rodzinie. Otwarta od godziny 6:00 do 16:30-dopasowana do potrzeb rodziców. Nasza placówka mieści się w jednopiętrowym budynku otoczonym dużym, dobrze zagospodarowanym ogrodem tworzącym plac zabaw dla dzieci.

Obecnie placówka posiada 5 oddziałów, do których uczęszcza 111 dzieci. Do dyspozycji dzieci jest 5 sal odpowiednio wyposażonych do ich wieku. Dodatkowym atutem naszego przedszkola jest znajdująca się na piętrze duża sala do zajęć Wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wyposażona w różnorodny, kolorowy sprzęt dydaktyczny służący do zajęć terapeutycznych. W placówce pracuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna zapewniająca wszechstronny rozwój dziecka oraz personel obsługi z długim stażem. Kadra naszego przedszkola stawia na pierwszym miejscu dobro dzieci, dbając o bezpieczeństwo i rodzinną atmosferę. Traktujemy każde dziecko indywidualnie i podmiotowo. Sprawiamy, że czują się one kochane, akceptowane i szczęśliwe. Pomagamy dzieciom radzić sobie z problemami emocjonalnymi, motywacyjnymi i poznawczymi, uczymy dzieci optymizmu, wiary i zaufania we własne siły oraz otwartości na potrzeby innych, kształtujemy umiejętności koncentracji na zadaniach, wdrażamy do wytrwałości, samodzielności i odpowiedzialności.

Góra strony :

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lubiążu

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lubiążu
Szkoła ma doskonałe warunki lokalowe. Budynek jest cofnięty od drogi głównej, teren szkoły jest ogrodzony, prowadzi do niego tzw. bezpieczne przejście. W szkole znajduje się pracownia komputerowa, 2 sale gimnastyczne, sala zabaw, świetlica, biblioteka a także kuchnia i stołówka. Szkoła dysponuje wysoko wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną. Wielu nauczycieli posiada dodatkowe kwalifikacje w zakresie pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, terapii pedagogicznej, logopedii. W szkole zatrudniony jest pedagog i psycholog szkolny. Posiadamy doświadczenie w zakresie edukacji włączającej uczniów z niepełnosprawnościami utrudniającymi funkcjonowanie w szkole.

Wspieramy rozwój dzieci i młodzieży od pierwszych dni pobytu w naszej placówce. Staramy się dobrze poznać każde dziecko, jego indywidualne potrzeby edukacyjne, opiekuńczo- wychowawcze. Współpracujemy w tym zakresie z rodzicami, aby jak najwcześniej objąć właściwą opieką wszystkie dzieci, zorganizować im pomoc odpowiednią do ich potrzeb. Dostosowujemy wymagania edukacyjne do potrzeb i możliwości dzieci, co ułatwia im funkcjonowanie w roli ucznia, zapobiega pojawianiu się niepowodzeń szkolnych. Dbamy o dobrostan uczniów poprzez tworzenie przyjaznej atmosfery, umożliwienie nawiązania prawidłowych relacji rówieśniczych, integrację zespołów klasowych, kształtowanie postaw prospołecznych oraz organizację pomocy psychologiczno- pedagogicznej, która jest jednym z priorytetowych zadań w szkole, zwłaszcza obecnie w okresie pandemii. Uczniowie mogą korzystać w szkole z różnych form pomocy psychologiczno- pedagogicznej, m.in. zajęć dydaktyczno- wyrównawczych, korekcyjno- kompensacyjnych, logopedycznych, terapii pedagogicznej, rozwijających umiejętności uczenia sie, kompetencje emocjonalno- społeczne oraz spotkań z pedagogiem i psychologiem szkolnym. Zachęcamy uczniów do zwracania się o pomoc w sytuacjach trudnych, dostrzegania i reagowania na potrzeby najbliższego otoczenia. Prowadzimy indywidualne poradnictwo dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Pomagamy młodzieży w poznaniu swoich predyspozycji zawodowych, wyborze dalszej ścieżki kształcenia.

Zachęcamy uczniów do rozpoznawania i rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień. Nasi uczniowie odnoszą sukcesy w sporcie, w konkursach bezpieczeństwa i udzielania pierwszej pomocy, plastycznych. Prezentują swoje uzdolnienia wokalno- muzyczne podczas występówi konkursów. Absolwenci byli stypendystami Fundacji EFC. Młodzież chętnie do nas wraca, wspomina pobyt w szkole, opowiada o swoich sukcesach, karierze zawodowej.

Góra strony :

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Powstańców Śląskich w Wołowie

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Powstańców Śląskich w Wołowie

Nasza placówka została oddana do użytku w 1962 roku i od początku funkcjonowała jako Szkoła Podstawowa nr 1. im. Powstańców Śląskich. W 2003 roku utworzony został Zespół Szkół Publicznych, w skład którego oprócz szkoły podstawowej wchodziło Gimnazjum Publiczne nr 2 im. Sybiraków. Od roku 2017 działamy jako Szkoła Podstawowa nr 1.

W bieżącym roku szkolnym (2021/2022) nasza szkoła składa się z 22 oddziałów, w których uczy się 493 uczniów. Nad bezpieczeństwem i edukacją uczniów czuwa kadra pedagogiczna licząca 42 nauczycieli oraz 3 osoby pracujące w administracji i obsłudze. Jest to zespół ludzi realizujących ciekawe inicjatywy dydaktyczne, wychowawcze oraz stale podnoszących swoje kwalifikacje i umiejętności zawodowe. Obwód szkoły obejmuje wschodnia część miasta Wołów oraz wsie: Łososiowice, Piotroniowice, Lipnica, Uskorz Wielki, Mikorzyce, Miłcz, Garwół, Sławowice, Proszkowa, gródek i Grobla. Do naszej szkoły uczęszczają również uczniowie spoza obwodu.

Mottem naszej szkoły jest: „Wiemy dziś czego uczyć jutro, aby uczniowie naszej szkoły radzili sobie pojutrze”

Misja szkoły to towarzyszenie uczniowi w jego rozwoju, przekazywanie wiedzy, kształcenie umiejętności, rozwijanie talentów i pasji, wychowanie w duchu patriotyzmu i poszanowania tradycji, przygotowanie do odbioru zjawisk współczesnej kultury oraz do życia w sferze osobistej i społecznej w harmonii ze środowiskiem naturalnym. Uczymy kreatywności z jednoczesnym naciskiem na odpowiedzialność za własne decyzje. Dla uczniów wymagających opieki ze względu na organizację dojazdów, czas pracy rodziców lub innych okoliczności organizowane są zajęcia w świetlicy i bibliotece szkolnej.

Posiadamy szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych m.in. koła językowe, sportowe, informatyczne, przedmiotowe, umożliwiające uczniom rozwijanie swoich pasji i zainteresowań oraz spędzania czasu pod opieką nauczycieli. Uczniowie mogą korzystać również z bogato wyposażonej biblioteki szkolnej, pracowni komputerowej, nowoczesnego placu zabaw, wielofunkcyjnego boiska Orlik. Uczniowie wymagający pomocy objęci są wsparciem pedagoga, psychologa, logopedów, pielęgniarki oraz innych specjalistów: terapeutów pedagogicznych, rewalidantów, nauczycieli wspierających proces edukacyjny, doradcy zawodowego. Korzystają z zajęć wyrównawczych, korekcyjno – kompensacyjnych, logopedycznych i innych specjalistycznych. Jesteśmy szkołą, która dokłada wszelkich starań, aby dbać o wszechstronny rozwój każdego ucznia.

Góra strony :

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Brzegu Dolnym

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Brzegu Dolnym

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. A. Mickiewicza w Brzegu Dolnym funkcjonuje od 1945 roku. Nauczyciele i uczniowie naszej szkoły aktywnie działają na rzecz środowiska lokalnego. Bierzemy udział w różnych akcjach charytatywnych, projektach społecznych, zawodach sportowych oraz konkursach gminnych i powiatowych. Tym samym staramy się dbać o dobre imię placówki i integrować się ze środowiskiem. Dzięki tym przedsięwzięciom promujemy naszą szkołę w mieście i powiecie. Jesteśmy „Szkołą przyjazną uczniom”, w której uczeń jest akceptowany, rozwija się zgodnie z własnymi możliwościami i zainteresowaniami. W ostatnim czasie dzięki Dolnośląskiemu Funduszowi Małych Inicjatyw w Naszej Szkole był realizowany projekt edukacyjny dla klasy III „ALE KOSMOS!!”. Uczniowie realizując projekt mieli okazję nabyć ponadpodstawową wiedzę na temat Układu Słonecznego, jednocześnie kształcąc umiejętności obserwacji oraz wyciągania wniosków. Przez czas trwania zajęć wcielili się w rolę poszukiwaczy, badaczy oraz podróżników, co urozmaiciło proces zdobywania wiedzy.

Góra strony :

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marie Curie Skłodowskiej w Brzegu Dolnym

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marie Curie Skłodowskiej w Brzegu Dolnym
Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Brzegu Dolnym jest placówką, która istnieje na rynku edukacyjnym od 1960 roku od dwóch lat funkcjonuje pod nową nazwą. Razem z przedszkolem Samorządowym Nr 5 tworzy Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 3 w Brzegu Dolnym. Mieści się w centrum jednego z największych trzech osiedli, zwanego osiedlem „Fabrycznym”. W okolicy placówki znajdują się: nowo powstały plac zabaw, boisko „Orlik” z pobliskim parkiem, Biblioteka Publiczna „Tama”, kościół, filia Dolnobrzeskiego Ośrodka Kultury. Wokół Szkoły koncentruje się codzienne życie mieszkańców a od 2 lat budynek „Piątki” widać z daleka – wyróżnia go mural z postacią patronki – Marii Skłodowskiej – Curie.

Budynek szkoły jest dwupiętrowym gmachem, w którym uczy się blisko 400 uczniów, pracuje 42 nauczycieli oraz 13-stu pracowników niepedagogicznych. Pomimo tego, że mamy duże grono uczniów, nikt nie jest anonimowy. Wykwalifikowana kadra stawia nie tylko na wyniki w nauczaniu, równie ważne są relacje i emocje. Temu służą liczne projekty edukacyjne, konkursy talentów oraz otwarte podczas każdej przerwy drzwi do gabinetu psychologia i pedagoga oraz wychowawców.

Szkoła wychodzi naprzeciw nowym rozwiązaniom w swojej codziennej pracy biorąc pod uwagę zmieniające się świat wartości i przestrzeń młodego człowieka. Placówka od kilku lat aktywnie pozyskuje środki finansowe które przeznacza na zakup innowacyjnych narzędzi edukacyjnych. Do dyspozycji uczniów jest m.in. tablice multimedialne, ekrany interaktywne, Empirusz – wirtualne laboratorium chemiczne, roboty, drukarka 3d. Każda klasa posiada na stanie projektor oraz tablicę multimedialną z aktualnym oprogramowaniem. Do dyspozycji nauczyciela również w każdej klasie jest przenośny komputer oraz inne urządzenia audiowizualne. Obok innowacji nie zaniedbujemy tradycji oraz sprawdzonych form i metod pracy z dzieckiem. Dążymy do tego aby szkoła łączyła to co tradycyjne oraz cyfrowe. Podejmuje także liczne wyzwania w pracy z uczniami o specjalnych i specyficznych trudnościach edukacyjnych szkoląc na bieżąco kadrę pedagogiczną aby zwiększać efektywność oddziaływań terapeutycznych oraz edukacyjnych.

„Trzeba mieć wytrwałość i wiarę w siebie. Trzeba wierzyć, że człowiek jest do czegoś zdolny.” Maria Skłodowska – Curie

Góra strony :

Szkoła Podstawowa Nr 6 w Brzegu Dolnym

Szkoła Podstawowa Nr 6 w Brzegu Dolnym

Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1 jest największą placówką oświatową w Brzegu Dolnym w skład którego wchodzą: Szkoła Podstawowa Nr 6 ,Przedszkole Samorządowe nr 4.

W SP Nr 6 pracuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna, w tym Pedagodzy Specjalni, którzy dbają o zapewnienie optymalnej opieki terapeutycznej i edukacyjnej uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi przy wsparciu Zespołu ds. Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej.

Placówka wyposażona jest w przestronne sale dydaktyczne, świetlice, sale gimnastyczne, stołówkę, szatnie i windę. Taka organizacja placówki zapewnia bezpieczeństwo, atrakcyjność zajęć i umożliwia pełną realizację zadań szkoły.

Góra strony :

Szkoła Podstawowa w Wińsku

Szkoła Podstawowa w Wińsku

Szkoła Podstawowa w Wińsku to placówka, której dobro i bezpieczeństwo ucznia jest najważniejsze. Otwarta jest od godz. 6.00 do 16.00 – godziny dopasowane są do potrzeb rodziców. Budynek szkoły jest duży, podzielony na dwa segmenty. W jednym z nich uczą się się uczniowie klas 1-3, w drugim 4-8. Sąsiadujemy z przedszkolem i w ramach dobrej współpracy korzystamy z ich placu zabaw, z drugiej strony szkoły sąsiadujemy z ośrodkiem GOSTiR, który umożliwia nam korzystanie z obiektów sportowych.

Obecnie placówka posiada 16 oddziałów, do których uczęszcza 315 uczniów. Do dyspozycji uczniów jest 16 przedmiotowych sal lekcyjnych. We wszystkich salach jest komputer z dostępem do internetu. Klasy wyposażone są w rzutniki multimedialne, ekrany multimedialne, tablice interaktywne oraz pomoce dydaktyczne.

Posiadamy piękną aulę, którą wykorzystujemy do organizowania różnych uroczystości. W swoich zasobach posiadamy również gabinet do terapii biofeedback, gabinet terapeutyczny, pokój escaperoom, „Szkolną dziuplę”, czyli piekną salę do zajeć świetlicowych, pracownię „Papierowy młyn” , gdzie odbywają się warsztaty czerpania papieru. Dumą naszej szkoły jest posiadanie STEM Kindloteki – miejsca, gdzie uczniowie mogą świadomie korzystać ze współczesnych technologii i mądrze komunikować się w cyfrowej rzeczywistości, gdzie realizować mogą działania łączące technologię z takimi obszarami wiedzy jak matematyka, inżynieria czy nauki przyrodnicze. Za chwilę w ramach projektu Labolatoria przyszłości nasza szkoła wzbogaci się o nowe Wirtualne Labolatorium Wieloprzedmiotowe.

W placówce pracuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna, która dba o wszechstronny rozwój dziecka. Nauczyciele intensywnie się dokształcają, aby sprostać wymaganiom dzisiejszej rzeczywistości i naszym uczniom. Uczniowie traktowani są indywidualnie i podmiotowo. W naszej szkole uczeń musi czuć się bezpiecznie, dobrze myśleć o szkole oraz z chęcią do niej przychodzić. Pomagamy uczniom radzić sobie z emocjami, problemami, wspieramy w nauce. Uczymy radzenia sobie w życiu, wiary we własne możliwości. Motywujemy do pracy i działania. Zależy nam, aby nasi uczniowie byli wartościowymi ludźmi w dorosłym życiu.

W szkole jest nowoczesna, bardzo dobrze wyposażona kuchnia oraz estetyczna, ładna stołówka, w której smaczny, domowy posiłek spożywa dziennie ponad 300 uczniów naszej szkoły.

Góra strony :

Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym

Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym - logo

Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym  to szkoła z wieloletnią tradycją. Kształci się w niej już czwarte pokolenie dolnobrzeżan. Szkoła znajduje się w pobliżu parku miejskiego, stadionu sportowego i stacji PKP.

Szkoła ma dobrą bazę dydaktyczną  w skład,  której wchodzą: profesjonalne i bogato wyposażone pracownie, 25 wszechstronnych i nowoczesnych sal dydaktycznych z dostępem do Internetu, salę gimnastyczną,  doskonałą bazę sportowo-rekreacyjną z kompleksem boisk Orlik, bibliotekę i czytelnię z bogatym księgozbiorem .

Wyróżnia nas: klasa  dwujęzyczna z rozszerzonym językiem angielskim, starannie dobrane programy i metody nauczania,  dające możliwość osiągania najlepszych efektów edukacyjnych przez naszą młodzież, wysoka zdawalność egzaminów  maturalnych, nasza kadra złożona jest z doświadczonych, kreatywnych nauczycieli, wciąż podnoszących swoje kwalifikacje zawodowe.

W naszej szkole: jest zachowana właściwa proporcja między wiedzą a umiejętnościami, kształtowane są umiejętności uczenia się, pracy zespołowej, dobrej komunikacji oraz twórczego rozwiązywania problemów, kładziemy silny nacisk na sprawy wychowawcze i kształtowanie postaw patriotycznych, uczniowie i rodzice mogą liczyć na wsparcie  pedagoga, psychologa szkolnego, wychowawców i nauczycieli.

Nasi uczniowie: są kreatywni i potrafią  dostosować się do zmieniającego się świata, uczestniczą w międzynarodowych wymianach młodzieży w ramach projektów Erasmus +.

Dlaczego My: odnosimy  znaczące  sukcesy w licznych konkursach, zawodach sportowych i olimpiadach przedmiotowych, dbamy o wszechstronny rozwój każdego z naszych uczniów.

Góra strony :

Zespół Szkół Zawodowych w Wołowie

Zespół Szkół Zawodowych w Wołowie

Siedziba Zespołu Szkół Zawodowych mieści się przy ulicy Spacerowej 1 w Wołowie. W skład zespołu wchodzi: Technikum Nr 2 im. Piastów Śląskich oraz Branżowa Szkoła I stopnia. W technikum uczniowie zdobywają wykształcenie w branży gastronomicznej, hotelarskiej oraz budowlanej. Nauka w Branżowej Szkole I stopnia umożliwia zdobycie wykształcenia w wielu zawodach. Szkoła posiada niezbędne zaplecze do zdobywania wiedzy i umiejętności praktycznych. Baza szkoły jest systematycznie modernizowana. Uczniowie mają możliwość kształcić się w nowocześnie wyposażonych pracowniach np. takich jak:

  • pracownia komputerowa,
  • pracownia hotelarska z recepcją i pokojem gościa,
  • pracownia budownictwa,
  • pracownia obsługi klienta,
  • siłownia,
  • biblioteka z centrum multimedialnym,
  • gabinety przedmiotowe,
  • pracownia gastronomiczna z 6 stanowiskami.

Sale lekcyjne wyposażone są w interaktywne monitory, komputery ze specjalistycznym oprogramowaniem, rzutniki i zestawy multimedialne, służące uatrakcyjnieniu procesu nauczania. Oprócz zdobywania wiedzy młodzież naszej szkoły może rozwiać także własne zainteresowania uczestnicząc w licznych zajęciach i aktywnościach pozalekcyjnych takich jak: koła przedmiotowe, Zajęcia sportowe, projekty unijne.

Góra strony :

Skip to content