Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym

„W kierunku jutra” – Dysk Google

Publikacja-MOW-jako-SCWEW.pdf | 2MB

Etap I

Przeprowadzenie pogłębionej diagnozy szkół i przedszkoli objętych wsparciem. Przygotowanie raportu z diagnozy pogłębionej dla każdej ze szkół/przedszkola objętego wsparciem. Lider SCWEW przeprowadzi w każdej z placówek objętych wsparciem spotkanie z Radą Pedagogiczną, podczas której wdroży kadrę pedagogiczną szkoły/przedszkola do idei edukacji włączającej.

Etap II

Uruchomienie wypożyczalni sprzętu specjalistycznego Konferencja otwierająca skierowana do społeczności lokalnej dot. działań SCWEW Konsultacje eksperckie Prowadzenie konsultacji indywidualnych dla Dyrektorów i koordynatorów ds. edukacji włączającej i współpracy ze SCWEW prowadzone przez zespół SCWEW Konsultacje indywidualne i grupowe dla nauczycieli i innych pracowników przedszkola /szkoły ogólnodostępnej prowadzone przez SCWEW Konsultacje w zakresie wsparcia specjalistycznego dla rodziców i dzieci/uczniów. Organizacja „Dni otwartych” w ramach których będą organizowane prelekcje i warsztaty dot. idei edukacji włączającej

Etap III

Wsparcie dyrektorów przedszkoli i szkół ogólnodostępnych i koordynatorów ds. edukacji włączającej – konsultacje indywidualne Konsultacje w zakresie wsparcia specjalistycznego dla rodziców i dzieci/uczniów Udzielanie wsparcia w opracowywania dokumentacji dziecka/ucznia oraz dokumentacji szkolnej. Kampania społeczna mająca na celu wspieranie rozwoju idei włączającej społeczności lokalnej. Prowadzenie modelowych zajęć na terenie przedszkoli i szkół ogólnodostępnych w tym lekcji otwartych. Prowadzenie działań doradczo – szkoleniowych w zakresie podniesienia kompetencji pracowników szkół związanych z działaniami interwencyjnymi. Prowadzenie konsultacji eksperckich indywidualnych i grupowych dla nauczycieli i specjalistów. Organizacja zajęć dla dzieci/uczniów oraz rodziców/opiekunów prawnych w ramach organizacji pomocy psycholgoiczno – pedagogicznej w formie zajęć o charakterze terapeutycznym, socjoterapeutycznym, wychowawczym. Pomoc psychiatry we wspieraniu dzieci i młodzieży

Etap IV

Prze rady szkoleniowej dla pedagogicznych i niepedagogicznych pracowników przedszkola/szkół objętych wsparciem. Przeprowadzenie obserwacji koleżeńskich/superwizji Prowadzenie konsultacji dla Dyrektorów i koordynatorów ds. edukacji włączającej Konsultacje w zakresie wsparcia specjalistycznego dla rodziców i dzieci/uczniów Prowadzenie konsultacji eksperckich indywidualnych i grupowych dla nauczycieli i specjalistów Prowadzenie działań doradczo – szkoleniowych w zakresie podniesienia kompetencji pracowników szkół związanych z działaniami interwencyjnymi. Organizacja zajęć dla dzieci/uczniów oraz rodziców/opiekunów prawnych w ramach organizacji pomocy psycholgoiczno – pedagogicznej w formie zajęć o charakterze terapeutycznym, socjoterapeutycznym, wychowawczym. Organizacja szkoleń dla kadry pedagogicznej placówek objętych wsparciem. Pomoc psychiatry w ramach wsparcia dla dzieci i młodzieży.

Etap V

Sieci współpracy i samokształcenia dla szkół i przedszkoli ogólnodostępnych w zakresie edukacji włączającej. Przeprowadzenie obserwacji koleżeńskich/superwizji w przedszkolach/szkołach ogólnodostępnych Prowadzenie konsultacji dla Dyrektorów i koordynatorów ds. edukacji włączającej. Prowadzenie modelowych zajęć na terenie przedszkoli i szkół ogólnodostępnych w tym lekcji otwartych. Prowadzenie działań doradczo – szkoleniowych w zakresie podniesienia kompetencji pracowników szkół związanych z działaniami interwencyjnymi. Konsultacje w zakresie wsparcia specjalistycznego dla rodziców i dzieci/uczniów. Prowadzenie konsultacji eksperckich indywidualnych i grupowych dla nauczycieli i specjalistów. Przeprowadzenie kampanii społecznej Organizacja warsztatów dla kadry pedagogicznej placówek objętych wsparciem Organizacja zajęć dla dzieci/uczniów oraz rodziców/opiekunów prawnych w ramach organizacji pomocy psycholgoiczno – pedagogicznej w formie zajęć o charakterze terapeutycznym, socjoterapeutycznym, wychowawczym. Organizacja szkolenia dla kadry pedagogicznej placówek objętych wsparciem Pomoc psychiatry w ramach wsparcia dla dzieci i młodzieży

Etap VI

Przeprowadzenie obserwacji koleżeńskich/superwizji w przedszkolach/szkołach ogólnodostępnych. Prowadzenie konsultacji dla Dyrektorów i koordynatorów ds. edukacji włączającej Prowadzenie konsultacji eksperckich indywidualnych i grupowych dla nauczycieli i specjalistów. Prowadzenie modelowych zajęć na terenie przedszkoli i szkół ogólnodostępnych w tym lekcji otwartych. Prowadzenie działań doradczo – szkoleniowych w zakresie podniesienia kompetencji pracowników szkół związanych z działaniami interwencyjnymi Konsultacje w zakresie wsparcia specjalistycznego dla rodziców i dzieci/uczniów Sieci współpracy i samokształcenia. Organizacja warsztatów dla kadry pedagogicznej placówek objętych wsparciem. Organizacja szkolenia dla kadry pedagogicznej placówek objętych wsparciem Organizacja zajęć dla dzieci/uczniów oraz rodziców/opiekunów prawnych w ramach organizacji pomocy psycholgoiczno – pedagogicznej w formie zajęć o charakterze terapeutycznym, socjoterapeutycznym, wychowawczym. Pomoc psychiatry w ramach wsparcia dla dzieci i młodzieży

Etap VII

Rady szkoleniowe dla pedagogicznych i niepedagogicznych pracowników przedszkola/szkół objętych wsparciem Spotkania w ramach utworzonej sieci współpracy i samokształcenia Konsultacje w zakresie wsparcia specjalistycznego dla rodziców i dzieci/uczniów. Prowadzenie konsultacji eksperckich indywidualnych i grupowych dla nauczycieli i specjalistów. Ewaluacja działań przeprowadzonych w projekcie pilotażowym, w celu oceny efektywności wsparcia udzielanego w trakcie trwania projektu. Opracowanie publikacji zawierającej opis rozwiązań wypracowanych w trakcie funkcjonowania SCWEW Konferencja podsumowująca projekt, skierowana do społeczności lokalnej dot. działań SCWEW. Organizacja szkolenia dla kadry pedagogicznej placówek objętych wsparciem Pomoc psychiatry w ramach wsparcia dla dzieci i młodzieży

POWIAT WOŁOWSKI
realizuje projekt dofinansowany
z Funduszy Europejskich nr projektu:

POWR.02.10.00-IP.02-00-002/19

pt.: „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” realizowanego w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
„Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki, edukacji”, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty

Celem projektu jest poprawa dostępności usług edukacyjnych dla dzieci/uczniów/słuchaczy ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w ramach udzielonego grantu na utworzenie i funkcjonowanie Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą (SCWEW)

Okres realizacji: 01.11.2021 r. – 30.06.2023 r.

Wartość projektu: 1 469 530,00 zł

Podmiot realizujący: Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym

Dofinansowanie projektu z UE: 1 238 519,88 zł

Edukacja włączająca

Podejście w procesie kształcenia i wychowania, którego celem jest zwiększanie szans edukacyjnych wszystkich osób uczących się poprzez zapewnianie im warunków do rozwijania indywidualnego potencjału, tak by w przyszłości umożliwić im pełnię rozwoju osobistego na miarę ich możliwości oraz pełne włączenie w życie społeczne.

Ministerstwo Edukacji i Nauki: https://www.gov.pl/web/edukacja

Co to jest SCWEW?

To specjalistyczny zespół działający w Zespole Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym, którego celem jest wspieranie przedszkoli/szkół ogólnodostępnych w pracy z uczniami ze zróżnicowanymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz podnoszenie jakości edukacji włączającej.

Nasz cel

Udzielanie wsparcia przedszkolom i szkołom ogólnodostępnym w Powiecie Wołowskim w zakresie doskonalenia kompetencji kadry i zapewnienia wszystkim dzieciom/uczniom możliwości pełnego rozwoju, z wykorzystaniem oferty edukacyjnej na każdym etapie kształcenia, uwzględniającej ich indywidualne potrzeby i możliwości.

wsparcie edukacja zrozumienie
wsparcie edukacja zrozumienie
Kadra SCWEW przy pracy

Obszary wsparcia

Działania będą się odnosiły do zróżnicowanych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci/uczniów wynikających między innymi z:

  • trudności w zachowaniu i funkcjonowaniu społecznym,
  • zaburzeń psychicznych,
  • dysfunkcji wzroku, dysfunkcji słuchu,
  • zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD),
  • potrzeby wykorzystania komunikacji wspomagającej i alternatywnej (AAC),
  • niepełnosprawności ruchowej,
  • niepełnosprawności intelektualnej
Utrzymanie trwałości efektów projektu

Utrzymanie trwałości efektów projektu

​W ramach utrzymania trwałości efektów Projektu Grantowego „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą...

Podsumowanie VII etapu SCWEW

Podsumowanie VII etapu SCWEW

Podsumowanie VII etapu działalności SCWEW w Powiecie Wołowskim Koniec czerwca kojarzony jest zwykle z zakończeniem roku szkolnego i rozpoczęciem...

Instytucje wspierające

Skip to content