Kadra SCWEW Brzeg Dolny przy pracy

O nas

Od wielu lat jesteśmy dostępni dla każdego ucznia, otwarci na jego potrzeby i możliwości, wykluczając potrzebę segregacji, w atmosferze akceptacji i przyjaźni, staramy się zapewniać warunki do rozwoju i pełnego uczestnictwa w procesie kształcenia i wychowania oraz życiu społecznym placówki i środowiska lokalnego.

Naszym zadaniem jest edukować,
celem – wychować,
naszym marzeniem jest włączyć do społeczeństwa
– bez względu na ograniczenia,
bez śladu po błędach przeszłości…

To właśnie my! Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym, który powstał na bazie założonego w 1972 r. Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, który przez lata przechodził szereg transformacji, jednak od samego początku jego głównym celem i zadaniem była edukacja i pomoc dzieciom ze zróżnicowanymi i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z każdym stopniem niepełnosprawności intelektualnej.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w pracy z młodzieżą zagrożoną niedostosowaniem społecznym lub niedostosowaną społecznie. Nasza kadra to 67 wysoce wyspecjalizowanych i wykwalifikowanych pracowników pedagogicznych: nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, psycholodzy, terapeuci uzależnień, logopeda, socjoterapeuci, arteterapeuci, specjaliści EEG Biofeedback, doradcy zawodowi, bibliotekarz, pielęgniarka, posiadająca kwalifikacje z pielęgniarstwa psychiatrycznego. Stale doskonalimy swoją wiedzę i umiejętności, podnosimy swoje kwalifikacje.

Naszym priorytetem jest indywidualne podejście oraz udzielenie pomocy dostosowanej do potrzeb rozwojowych, edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia oraz dobór odpowiednich metod pracy i nauczania. Stwarzamy przy tym właściwe warunki do nadrabiania zaległości edukacyjnych i niwelowania opóźnienia szkolnego, dzięki czemu część uczniów powraca do szkół macierzystych.

Na terenie Placówki realizujemy wiele programów własnych, a różnorodność zajęć specjalistycznych dostosowanych do potrzeb wychowanków umożliwia większą skuteczność procesu readaptacji społecznej. Możemy pochwalić się również udziałem w projektach dofinansowywanych ze środków zewnętrznych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego tj.: „Nowa Perspektywa–Lepszy Start”, „Wysoka jakość edukacji szkół Powiatu Wołowskiego”, „Nadążyć za światem”, czy „…w drodze do domu”. Projekty pozwalają naszym wychowankom wyrównywać szansy edukacyjne, a także zwiększają szanse na prawidłową integrację i readaptację społeczną czy szanse na zatrudnienie i usamodzielnienie osób przejawiających trudności w zachowaniu i funkcjonowaniu społecznym. Obecnie jesteśmy w trakcie realizacji projektu „Stawiamy na przyszłość”, który zakłada podobne cele.

Jesteśmy otwarci i wrażliwi na problemy innych, chętnie włączamy się w pomoc potrzebującym. Od lat współpracujemy z wieloma lokalnymi instytucjami i jesteśmy zaangażowani w działalność edukacyjną i społeczną macierzystej gminy i powiatu. Ponadto stale podejmujemy współpracę z różnymi organizacjami pozarządowymi tj. Fundacją Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci, Fundacją Złote Psy, Fundacją PoDrugie, Stowarzyszeniem Amnesty International, Środowiskowym Domem Samopomocy i działamy na ich rzecz. Młodzież z Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych chętnie podejmuje również działania na rzecz osób niepełnosprawnych i potrzebujących z terenu Gminy Brzeg Dolny, pomagając przy organizacji festynów charytatywnych. Mając na uwadze, iż u założeń systemu edukacji włączającej leży odejście od postrzegania niepełnosprawności jako problemu, bariery, angażując wychowanków w tego typu wydarzenia, takiego właśnie jej postrzegania ich uczymy. I jesteśmy z tego niezwykle dumni!

Nasza kadra

Osoby odpowiedzialne za realizację projektu pilotażowego wdrożenia modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą

Tomasz Więcław - lider projektu

Tomasz Więcław
Lider projektu

Beata Borowska-Podsiadła - Ekspert ds. edukacji włączającej

Beata Borowska-Podsiadła
Ekspert ds. edukacji włączającej

Paula Borowska - Specjalista w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej

Paula Borowska
Specjalista w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej

Martyna Józefowicz-Stodulska - Ekspert ds. technologii wspomagających

Martyna Józefowicz-Stodulska
Ekspert ds. technologii wspomagających

Agata Orkisz - Specjalista w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej

Agata Orkisz
Specjalista w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej

Aleksandra Stańczak - Ekspert ds. informacji i ewaluacji

Aleksandra Stańczak
Ekspert ds. informacji i ewaluacji

Anna Włos

Anna Włos
Specjalista w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej

Weronika Żuławińska

Weronika Żuławińska

Ewa Budzińska

Ewa Budzińska

Henryka Rewak

Henryka Rewak

Patrycja Dylewicz-Juścińska

Patrycja Dylewicz-Juścińska

Dagmara Głuszczyńska

Dagmara Głuszczyńska

Skip to content