Nauczyciel wspomagający

lut 20, 2022 | Dla nauczycieli

Wiodącą rolę we współorganizowaniu kształcenia ucznia z niepełnosprawnością pełni w szkole specjalnie zatrudniony nauczyciel z kwalifikacjami z zakresu pedagogiki specjalnej. Coraz częściej w szkołach ogólnodostępnych ze względu na edukację włączającą zatrudnionych jest kilku pedagogów specjalnych. Zadania i czynności przypisane tym nauczycielom zapisane są w rozporządzeniu, ale nie jest to katalog zamknięty. Nauczyciele ci prowadzą m.in. wspólnie z innymi nauczycielami zajęcia edukacyjne, wychowawcze, uczestniczą, w miarę potrzeb w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez innych nauczycieli, udzielają pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne, wychowawcom, prowadzą inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi.

Oczywiście wymieniony katalog nie wyczerpuje zakresu ich obowiązków. Ze względu na aktualne potrzeby edukacyjno-rozwojowe ucznia objętego wsparciem ze strony pedagoga specjalnego, może być on poszerzony. Dyrektor szkoły, przedszkola ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów
z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, wyznacza zajęcia edukacyjne oraz zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie realizowane wspólnie z innymi nauczycielami lub w których ci nauczyciele uczestniczą.

Najczęściej zadawanym pytaniem przez dyrektorów, rodziców i nauczycieli jest:

Na ile godzin nauczyciel ten powinien być zatrudniony, czy powinien uczestniczyć we wszystkich zajęciach edukacyjnych, czy tylko wybranych.

Przepisy prawa oświatowego w tym zakresie nie precyzują ani ilości godzin na ile nauczyciel ten powinien być zatrudniony ani na których zajęciach edukacyjnych powinien być obecny. Należy domniemywać, że ustawodawca w tym zakresie celowo nie sprecyzował ilości godzin, gdyż rozwój emocjonalno-społeczny i potrzeby edukacyjne każdego ucznia są inne Jeden uczeń może wymagać większej ilości godzin obecności nauczyciela wspomagającego, natomiast dla innego, taka sytuacja może być niekorzystna dla jego rozwoju osobistego. zaburzać jego poczucie sprawstwa i samodzielności. W swojej praktyce zawodowej spotkałam się z tym zjawiskiem. Należy rozważyć miejsce usadowienia tego nauczyciela. Jest to sprawa delikatna i dla niektórych uczniów lub ich rodziców może wywoływać negatywne emocje.

Również jeżeli w klasie jest kilku uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego nie oznacza to, że dla każdego z nich należy zatrudnić indywidualnie nauczyciela wspomagającego. Jeden nauczyciel może wspierać podczas zajęć edukacyjnych kilku uczniów.

Decyzja w sprawie ilości godzin jak i form wsparcia należy do kompetencji dyrektora, który podejmuje ją na podstawie wskazań zespołu nauczycieli i specjalistów pracujących
z uczniem, wynikających z wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia oraz zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

To w IPET zespół określa jakie zajęcia, w jakim wymiarze realizuje uczeń. Może być  w nim ustalony zakres niezbędnego wsparcia udzielanego przez dodatkowo zatrudnionego pedagoga specjalnego.

Pensum nauczyciela wspomagającego czyli nauczyciela posiadającego kwalifikacje
z zakresu pedagogiki specjalnej zatrudnionego dodatkowo w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym wnosi 20 godzin (tygodniowa liczba godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych).

Zróżnicowane potrzeby edukacyjne są zjawiskiem naturalnym, które stanowią wyzwanie dla systemu edukacji i jego kapitał”

(Model Edukacji dla wszystkich)

Weronika Żuławińska

Szczegółowe zapisy dotyczące kształcenia uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego zawarte są w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania kształceni, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym ( Dz. U z 2020 r. poz. 1309)

Skip to content