ZSS Lubiąż i ZSSPiO Wołów

Nasi partnerzy

Do realizacji projektu pilotażowego wdrożenia modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą zaproszono Zespół Szkół Specjalnych w Lubiążu oraz Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie. Umożliwi nam to podejmowanie działań i udzielenie wsparcia dla uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi we wszystkich obszarach.

Zespół Szkół Specjalnych w Lubiążu

przy oddziałach psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu

ZSS Lubiąż - budynek
ZSS Lubiąż - wnętrze budynku
ZSS Lubiąż - wnętrze budynku

Łączy w sobie placówki – leczniczą, resocjalizacyjną, socjoterapeutyczną i rewalidacyjną.

Nieletni z obszaru całej Polski, kierowani są przez Sądy rodzinne na leczenie i terapię

Do najczęściej występujących deficytów u wychowanków/uczniów zaliczyć należy: uzależnienie od substancji psychoaktywnych, zaburzenia zachowania, zaburzenia psychiczne, choroby psychiczne, agresję, depresję, deficyt umiejętności społecznych, minimalizm celów życiowych, porzucenie nauki, niepełnosprawności umysłowe, Autyzm, niepełnosprawności sprzężone.

Logo ZSS Lubiąż

Struktura organizacji

Grupa Vdziewcząt Grupa VIIchłopców Grupa VIdziewcząt Grupa VIIIchłopców Grupa IXUczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, poziom szkoły ponadpodstawowej Grupa Idziewcząt Grupa IIIchłopców Grupa IIdziewcząt Grupa IVchłopców Klasy I-III Klasy I-III Klasy I-III Klasy I-III Klasy I-III Klasy IV-VI Klasy VII-VIII Szkoła PodstawowaSpecjalna nr 2 Grupy wychowawczeoddział II Liceum OgólnokształcąceSpecjalne Grupy wychowawczeoddział III Szkoła Zespół ZajęćPozalekcyjnych

Specjaliści zatrudnieni w placówce udzielają specjalistycznego wsparcia w obszarach:

• Pedagogiki leczniczej
• Resocjalizacji
• Oligofrenopedagogiki
• Neuroterapii
• Poradnictwa rodzinnego
• Doradztwa zawodowego
• Terapii zajęciowej
• Uzależnień
• Arteterapii

Posiadamy doświadczenie w wdrażaniu edukacji włączającej, poprzez wsparcie szkół ogólnodostępnych realizując projekty między szkolne z udziałem uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi tj.

• Dolnośląski Konkurs Piosenki Polskiej ,,Piosenka Zmieniająca Życie”
• Międzyszkolne Turnieje sportowe
• Wspieranie szkoły i przedszkola w Lubiążu przez pedagogów specjalnych

ZSS Lubiąż - działalność, sala komputerowa
ZSS Lubiąż - działalność, sport
ZSS Lubiąż - działalność, muzyka
ZSS Lubiąż - działalność, koncerty

Zachęcamy do wspólpracy nauczycieli, uczniów i rodziców.

Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie

ZSSiPO Wołów - budynek

Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie ma 30-letnią historię. Obecna struktura Placówki jest wynikiem cyklu przekształceń, których początkiem było utworzenie 1 grudnia 1991 roku Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 4 w Wołowie. Działalność dydaktyczno – wychowawcza szkoły jest związana z wszechstronnym wspomaganiem rozwoju uczniów poprzez kompleksowe wsparcie terapeutyczne w formie zajęć rewalidacyjnych i specjalistycznych terapii. Szkoła jest wyposażona pod względem dydaktycznym i terapeutycznym w sprzęt i pomoce umożliwiające efektywną pracę z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną. Placówka przygotowuje uczniów do samodzielnego funkcjonowania w życiu rodziny, środowiska oraz do pełnienia różnych ról społecznych. Działalność kadry pedagogicznej w tym zakresie jest kierunkowana na integrację uczniów ze środowiskiem lokalnym. Szkoła podejmuje różne inicjatywy, np. organizuje coroczną akcję o zasięgu lokalnym pn. „Tydzień Świadomości Autyzmu”, uczestniczy w Pikniku integracyjnym, Jarmarku Bożonarodzeniowym, w działaniach na rzecz środowiska. Uczniowie biorą udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych, w wycieczkach edukacyjnych i rekreacyjnych oraz w zajęciach organizowanych przy współudziale gości zaproszonych do szkoły. Ważnym zadaniem szkoły jest umożliwienie uczniom udziału w projektach edukacyjnych i prozdrowotnych dostosowanych do ich indywidualnych możliwości psychofizycznych. Istotnym aspektem działalności szkoły jest współpraca z rodzicami lub opiekunami prawnymi uczniów, z podmiotami zewnętrznymi: JST, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, szkołami i placówkami opiekuńczo – wychowawczymi, instytucjami pomocy społecznej, organami porządku publicznego (Policja, kuratorzy sądowi), instytucjami kulturalnymi, placówkami służby zdrowia, organizacjami pozarządowymi, lokalnymi przedsiębiorcami, lokalnymi mediami.

Struktura organizacji

Wczesne WspomaganieRozwoju Dziecka Szkoła Podstawowa Specjalnanr 4 w Wołowie Grupyrewalidacyjno-wychowawcze Szkoła Specjalna Przysposabiającado Pracy w Wołowie Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie
ZSSiPO Wołów - budynek
ZSSiPO Wołów - budynek
ZSSiPO Wołów - budynek

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Małego Dziecka – kompleksowe, intensywne i wielospecjalistyczne działania mające na celu pobudzanie i stymulowanie ruchowego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia u niego pierwszych sygnałów nieprawidłowego funkcjonowania do czasu podjęcia nauki w szkole. Realizowane zajęcia mają na celu jak najwcześniejsze rozpoznanie trudności, możliwie najlepsze usprawnianie motoryczne, poznawcze i społeczne, wsparcie w rozwoju psychicznym (w tym emocjonalnym), współpraca z rodzicami oraz wspieranie ich w dostrzeganiu mocnych stron swojego dziecka i stymulowaniu jego rozwoju w sytuacjach codziennego życia.

Grupy Rewalidacyjno-Wychowawcze: zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dedykowane są wychowankom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim lub niepełnosprawnościami sprzężonymi w wieku 3-25 lat. Ich celem jest rozwijanie umiejętności społecznych, w tym komunikacyjnych, usprawnianie ruchowe i psychoruchowe, maksymalne usamodzielnienie w podstawowych sferach życia – na miarę indywidualnych możliwości funkcjonalnych Wychowanka, kształtowanie poczucia sprawstwa i motywowanie do podejmowania samodzielnej aktywności.

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 4 w Wołowie – klasy od 1 do 8 dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w tym z autyzmem. Nauka trwa 8 lat (istnieje możliwość wydłużenia każdego etapu edukacyjnego). Kształcenie odbywa się w klasach I-VIII, zgodnie z aktualną podstawą programową przy zapewnieniu dostosowania do indywidualnych możliwości i potrzeb uczniów. Celem szkoły jest: kształcenie, rozwijanie i pogłębianie wiedzy i umiejętności uczniów; przygotowanie do podjęcia nauki w wybranym zawodzie; rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów; rozwijanie kompetencji osobistych, społecznych i komunikacyjnych, które pozwolą uczniom na przyszłe i w miarę samodzielne funkcjonowanie w życiu codziennym.

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Wołowie (szkoła ponadpodstawowa), przeznaczona jest dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w tym z autyzmem. Nauka trwa 3 lata z możliwością przedłużenia etapu edukacyjnego o 1 rok. Kształcenie odbywa się zgodnie z aktualną podstawa programową i dostosowane jest do indywidualnych możliwości i potrzeb uczniów. Celem szkoły jest: – utrwalanie i poszerzanie wiedzy z zakresu przedmiotów humanistycznych, społecznych i przyrodniczo – matematycznych; przygotowanie do pełnienia różnych ról społecznych oraz autonomicznego i aktywnego życia dorosłego; kształcenie umiejętności różnych czynności pracy niezbędnych do podjęcia zatrudnienia wspomaganego; uczenie samodzielności, podejmowania decyzji, życia w społeczeństwie na miarę swoich możliwości; rozwijanie kompetencji osobistych, społecznych i komunikacyjnych; rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz uczenie różnych sposobów spędzania czasu wolnego.

Szkoła zatrudnia specjalistów w dziedzinie oligofrenopedagogiki posiadających jednocześnie kwalifikacje, doświadczenie, wiedzę m.in. z zakresu:

 • psychologii i pedagogiki,
 • edukacji i rehabilitacji osób z autyzmem oraz Zespołem Aspergera,
 • wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
 • rewalidacji,
 • terapii pedagogicznej,
 • terapii zajęciowej,
 • arteterapii,
 • terapii ruchowej,
 • terapii behawioralnej,
 • terapii sensorycznej,
 • i inne

Placówka oferuje zajęcia rewalidacji, różnorodne formy terapii, podczas których realizowane są cele i zadania dopasowane do sprecyzowanych indywidualnie potrzeb i możliwości każdego ucznia.

Zajęcia terapeutyczne rozpoczyna dodatkowa, szczegółowa diagnoza i odpowiednio skonstruowany program, uwzględniający potencjał ucznia oraz specyfikę konkretnej formy terapii.

 • rehabilitacja, terapia ruchowa i psychomotoryka, w tym z wykorzystaniem narzędzia Neuroforma,
 • elementy integracji sensorycznej,
 • EEG Biofeedback,
 • RehaCom -trening uwagi i pamięci,
 • Eyetracking,
 • Terapia Snoezelen (Sala doświadczania świata),
 • terapia psychologiczna,
 • terapia pedagogiczna,
 • terapia logopedyczna,
 • terapia ręki,
 • arteterapia,
 • sensoplastyka,
 • i inne
ZSSiPO Wołów - podopieczni
ZSSiPO Wołów - podopieczni
ZSSiPO Wołów - podopieczni
ZSSiPO Wołów - wnętrze

Zachęcamy do wspólpracy nauczycieli, uczniów i rodziców.

Skip to content