Powiat Wołowski jest w trakcie realizacji projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich pt.: „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” realizowanego w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki, edukacji”, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty. To specjalistyczny zespół działający w Zespole Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym, którego celem jest wspieranie przedszkoli/szkół ogólnodostępnych w pracy z uczniami ze zróżnicowanymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz podnoszenie jakości edukacji włączającej. Zespół Szkół Specjalnych w Lubiążu jest partnerem w realizacji zadań w ramach projektu.

Jednym z nich była organizacja kampanii społecznej na rzecz zdrowia psychicznego ,,Uwolnij umysł”, której celem jest zwrócenie uwagi na problemy psychiczne dzieci i młodzieży. Część z nas zna już i praktykuje podstawowe nawyki sprzyjające zdrowemu długiemu życiu, choć wciąż zapominamy o psychice, jako równoprawnym aspekcie zdrowia oraz o tym, że o zdrowie mentalne należy dbać tak samo pieczołowicie, jak o zdrowie fizyczne, obszary te są ze sobą w pełni zintegrowane. Emocjonalne reakcje na otoczenie i stresujące bodźce bezpośrednio wpływają na środowisko naszego organizmu. Chroniczny stres obniża poziom naszej odporności, przyśpiesza procesy starzenia, a także zwiększa ryzyko nowotworów, cukrzycy i chorób serca.

W dniu 25.11.2022 zorganizowano happening tematyczny dla uczniów klas I-III szkół, które objęte są wsparciem SCWEW. W sali OSIR w Wołowie dzieciaki i ich nauczycieli powitał Starosta Wołowski Pan Janusz Dziarski oraz Pani Beata Borowska – Podsiadła dyrektor Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym, natomiast organizator przedsięwzięcia Pani Henryka Rewak dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Lubiążu omówiła idee kampanii, przez cały czas trwania happeningu koordynowała wszystkie działania. Dzieci uczestniczyły w wielu aktywnościach, które były ściśle związane z profilaktyką zdrowia psychicznego.

Uczniowie i wychowawcy Zespołu Szkół Specjalnych w Lubiążu przygotowali szereg atrakcji dostosowanych do wieku odbiorców. Uczestnicy happeningu brali udział w warsztatach artystycznych, sportowych, wykazali się wiedzą w quizie tematycznym mieli okazję uczestniczyć w teatrzyku pacynek, który przygotowali uczniowie ZSS w Lubiążu. Ponieważ zdrowie psychiczne  to dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny człowieka, a także zdolność do rozwoju i samorealizacji, to też podczas przedsięwzięcia zadbano o każdy z tych czynników. Najważniejszym elementem było ogromne zaangażowanie dzieci podczas całego spotkania oraz niegasnący uśmiech na ich twarzach.

Druga część kampanii przeznaczona była dla młodzieży ze szkół powiatowych oraz trzech gmin: Wołowa, Brzegu Dolnego oraz Wińska. Zorganizowana została 29.11.2022 W sali teatralnej Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu, przy którym funkcjonuje Zespół Szkół Specjalnych. Zainteresowanie młodzieży oraz nauczycieli przeszła nasze najśmielsze oczekiwania, sala lubiąska w swojej historii nie gościła tak ogromnej ilości ludzi.  Spotkanie rozpoczęły Panie dyrektor Henryka Rewak oraz Beata Borowska – Podsiadła. Dbając o nawiązanie pozytywnych relacji zachęcono młodzież do tańca integracyjnego, ku naszemu zdziwieniu nie musieliśmy długo prosić, młodzież z entuzjazmem ruszyła w tan. W radosnym nastroju podjęli się udziału w proponowanych przez wychowawców i nauczycieli ZSS w Lubiążu oraz ZPR w Brzegu Dolnym warsztatach rękodzieła, malarstwa, lukrowania pierniczków, makramy, arteterapii. Młodzież oraz nauczyciele mogli zapoznać się i skorzystać z multimedialnych form terapeutycznych. Na scenie nieustannie swoim głosem zachwycała nas uczennica ZSS w Lubiążu Maja Łyra.

Mieliśmy okazję wysłuchać prelekcji Pani Marii Sędyki, certyfikowanego terapeuty uzależnień i psychologa z ogromnym doświadczeniem. Pani Maria w doskonały sposób przedstawiła młodzieży wpływ środków psychoaktywnych na zdrowie psychiczne człowieka.

Kolejnym elementem, był występ koła teatralnego ZSS w Lubiążu, uczniowie pod opieką Pani Katarzyny Dul – Sielickiej przygotowali pantomimę pt. ”Walka dobra ze złem”, gdzie młodzież w przejmujący sposób przedstawiła cały wachlarz zaburzeń psychicznych, od uzależnienia po depresję, zaburzenia odżywiania oraz próbę samobójczą. Pozytywny koniec przedstawionej historii optymistycznie wpłynął na widzów.  Dopełnieniem tych wydarzeń był poczęstunek w formie zdrowych przekąsek przygotowanych przez wychowawców i uczniów Zespołu Zajęć Pozalekcyjnych w Zespole Szkół Specjalnych w Lubiążu. Zarówno pierwsza jak i druga część happeningu spotkała się z pozytywnym odbiorem wszystkich uczestników, co utwierdziło nas w przekonaniu, jak ważnym aspektem dnia codziennego jest dbanie o zdrowie psychiczne.

Henryka Rewak

Skip to content