Interwencja kryzysowa

paź 11, 2022 | Dla nauczycieli

Działania interwencyjne, w tym interwencja kryzysowa

Przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych, zobowiązują poradnie do udzielenia pomocy szkole w formie interwencji kryzysowej.

§  8.2, pkt.5 Pomoc udzielana jest w formie: interwencji kryzysowej

Przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach z dnia 9 sierpnia2017r. (Dz. U z2020r.,poz.1280).

§24 zadania pedagoga i psychologa:

pkt 4 podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży

pkt 5 minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomoc w środowisku przedszkolnym, szkolnym i pozaszkolnym uczniów

pkt 6 inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych

Sytuacje trudne w szkole: sytuacje przemocowe, w tym cyberprzemoc, używanie środków psychoaktywnych, długotrwałe konflikty, próby samobójcze, samobójstwa.

Ogólne cele interwencji kryzysowej:

  • udzielenie pierwszej pomocy psychologicznej
  • udzielenie wsparcia emocjonalnego
  • wdrożenie działań przywracających stan przed kryzysem
  • złagodzenie objawów
  • identyfikacja zasobów i źródeł wsparcia
  • zapewnienie bezpieczeństwa
  • odzyskanie przez osobę w kryzysie poczucia sprawstwa i wpływu na własne życie
  • wypracowanie nowych, bardziej adaptacyjnych strategii radzenia sobie
  • zapobieganiu wystąpienia zaburzeń psychicznych

Literatura:

Katarzyna Ciszewska, Sandra Żyża Wspomaganie szkół w zakresie interwencji kryzysowej

Jarosław Jagieła Kryzys w szkole. Krótki poradnik psychologiczny Ośrodek Rozwoju Edukacji

Skip to content