Powiat Wołowski pozyskał grant w ramach pilotażowego wdrożenia modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą

lis 16, 2021 | Aktualności

Powiat Wołowski występując naprzeciw potrzebom społeczności lokalnej związanej ze wsparciem dzieci i uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi a także ich rodziców złożył swoją ofertę w konkursie grantowym w ramach pilotażowego wdrożenia modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających. Uzyskał najwyższą liczbę punktów w zakresie oceny merytorycznej i tym samym dołączył do grona 21 grantobiorców realizujących projekt.

Zespół Projektowy z Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym w składzie Beata Borowska – Podsiadła, Tomasz Więcław, Paula Borowska, Martyna Józefowicz-Stodulska, Agata Orkisz, Aleksandra Stańczak do współpracy zaprosił placówki partnerskie wspierające projekt tj. Zespół Szkół Specjalnych w Lubiążu oraz Zespół  Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie. Kadra z wieloletnim doświadczeniem oraz już wcześniej podejmowanymi działaniami na rzecz edukacji włączającej, będzie doskonałym realizatorem działań w projekcie. Do realizacji działań SCWEW zostanie wykorzystana baza lokalowa ww. placówek.

Pilotażowe wdrożenie Modelu SCWEW do praktyki edukacyjnej przyczyni się do wzmocnienia kompetencji kadry pedagogicznej szkól/ placówek ogólnodostępnych.  Głównym celem jest poprawa dostępności usług edukacyjnych dla uczniów o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych, w tym z niepełnosprawnościami. Powstanie wypożyczalnia sprzętu specjalistycznego oraz zostanie przeprowadzony szereg szkoleń i spotkań dla nauczycieli mających na celu doskonalenie ich umiejętności pracy z dzieckiem/uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Dla dzieci i uczniów oraz rodziców zostały zaplanowane konsultacje specjalistyczne mające na celu wsparcie ich prawidłowego i wszechstronnego rozwoju
i udzielenie pomocy adekwatnej do ich potrzeb. 

Wszystkie te działania będą możliwe dzięki środkom finansowym, które pozyskano w ramach projektu.  Istotne jest, że wszystkie gminy tj. Brzeg Dolny, Wińsko i Wołów przyjęły zaproszenie do projektu za co jako zespół projektowy serdecznie dziękujemy.

W ramach pilotażu wsparciem zostanie objętych 9 szkół/placówek ogólnodostępnych, na podstawie zgłaszanych potrzeb.

  • 1 przedszkole
  • 6 szkół podstawowych
  • 1 liceum
  • 1 szkoła branżowa I stopnia

Planowane działania mają charakter nowatorski. Projekt w skali ogólnokrajowej jest inicjatywą służąca podniesieniu efektywności realizacji edukacji włączającej. Bazuje na dotychczasowych doświadczeniach i dobrych praktykach realizowanych przez różne podmioty (oświatowe i spoza systemu oświaty).

Beata Borowska-Podsiadła

Skip to content