Działamy dla Was

mar 31, 2022 | Aktualności

Zgodnie z wytycznymi „Pilotażowego wdrożenia modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” realizowanego w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki, edukacji”, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty, w okresie styczeń – marzec Zespół SCWEW podejmował działania mające na celu podniesienie kompetencji kadry pedagogicznej przedszkoli/szkół ogólnodostępnych objętych wsparciem.

Odbyły się konsultacje eksperckie, podczas których omówiono przeprowadzone w I etapie pogłębione diagnozy potrzeb. Dzięki tym spotkaniom można było zaplanować kolejne działania i ukierunkowanie pomocy na obszary szczególnie tego wymagające. Ponadto dla kadry zarządzające prowadzone były konsultacje pomocne w organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej, rozwiązań merytorycznych i organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawami. W każdej ze szkół były również wyznaczone spotkania konsultacyjne dla nauczycieli, którzy oczekują wsparcia z zakresu pracy z dzieckiem/uczniem o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych. Wszystkie te formy wsparcia udzielane przez SCWEW cieszyły się sporym zainteresowaniem. Nawiązano współpracę. Nastąpiła wymiana doświadczeń oraz metod i form pracy. Wysłuchaliśmy oczekiwań.

Bardzo dużym zainteresowaniem społeczności lokalnej cieszyły się konsultacje w zakresie wsparcia specjalistycznego dla rodziców i dzieci/uczniów. Aby dotrzeć do wszystkich chętnych zorganizowaliśmy spotkania w siedzibach przedszkoli/szkół objętych wsparciem lub Zespole Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym i Zespole Szkół Specjalnych  Placówek i Placówek Oświatowych w Wołowie. Dostępne była również forma spotkania online bądź telefonicznej rozmowy. Dzieci/uczniowie tego wymagający otrzymali doraźne wsparcie specjalistów SCWEW lub zostali zakwalifikowani do zajęć specjalistycznych, które ruszą już w kwietniu.

Aby wszystkie nasze działania były adekwatne do potrzeb, zatrudniliśmy dodatkowych specjalistów. Przez cały okres projektu w miarę potrzeb będą zatrudniani kolejni w tym lekarz psychiatra.

Skip to content