Dokumentowanie zajęć

paź 6, 2022 | Dla nauczycieli

Dokumentowanie zajęć z zakresu pomocy psychologiczno pedagogicznej, wynikające z przepisów prawa oświatowego

Pedagog psycholog, logopeda, doradca zawodowy, terapeuta pedagogiczny lub inny specjalista zatrudniony w przedszkolu, szkole lub placówce prowadzi dziennik (§ 18)

Przedszkole, szkoła i placówka gromadzi, w indywidualnej teczce, dla każdego dziecka, ucznia, uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, słuchacza lub wychowanka objętego  kształceniem specjalnym lub pomocą psychologiczno-pedagogiczną dokumentację badań i czynności uzupełniających prowadzonych w szczególności przez pedagoga, psychologa, logopedę, doradcę zawodowego, terapeutę pedagogicznego, lekarza oraz innego specjalistę, a także indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne (dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego). (§ 19)

W indywidualnej teczce znajdować się powinny również indywidualne programy zajęć (dotyczy zajęć rewalidacyjno-wychowawczych).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji z dnia 25 sierpnia 2017 r. (Dz. Uz 2019 r. poz. 1664).

Nauczyciele: pedagodzy, psycholodzy, logopedzi, terapeuci pedagogiczni i doradcy zawodowi, zatrudnieni w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzą dokumentację:

badań i działań diagnostycznych dzieci i młodzieży, w tym badań przesiewowych, diagnozowanych indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży w celu określenia ich mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających im funkcjonowanie, uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki (§ 3)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych (Dz. U z 2018 r., poz. 1601).

Organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole, placówce.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna polega na rozpoznaniu, i zaspokojeniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz na rozpoznaniu  indywidualnych  możliwości psychofizycznych ucznia i czynników środowiskowych wpływających  na jego funkcjonowanie.

Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.

Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu

 1. zajęcia rozwijające uzdolnienia
 2. zajęcia specjalistyczne; korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne oraz inne o charakterze terapeutycznym
 3. zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego
 4. porad i konsultacji

Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole

 1. klasy terapeutyczne
 2. zajęcia rozwijające uzdolnienia
 3. zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się
 4. zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
 5. zajęcia specjalistyczne; korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne oraz inne o charakterze terapeutycznym
 6. zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu – w przypadku uczniów szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych
 7. zindywidualizowana ścieżka kształcenia
 8. porady i konsultacje
 9. warsztaty

Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówce

 1. zajęcia rozwijające uzdolnienia
 2. zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się
 3. zajęcia specjalistyczne; korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, rozwijające kompetencjeemocjonalno-społeczne oraz inne o charakterze terapeutycznym
 4. zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu – w przypadku uczniów szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych
 5. porady i konsultacje
 6. warsztaty
W przypadku stwierdzenia przez wychowawcę klasy lub dyrektora placówki, konieczności objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, dyrektor szkoły lub placówki, ustala formy i okres ich udzielania oraz wymiar godzin.

W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologicznopedagogicznej, w tym ustalanie dla niego form tej pomocy lub form, o których mowa w § 6 ust.1 pkt 1 i 2, ust.2 pkt 1- 6 oraz ust. 3 pkt. 1 – 4 – także okres ich udzielania oraz wymiar godzin, jest zadaniem zespołu, który opracowuje IPET oraz WOPFU. (§ 12)

Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści, udzielający pomocy psychologiczno pedagogicznej w wymienionych formach, oceniają efektywność udzielonej pomocy i formułują wnioski dotyczące dalszych działań mających na celu poprawę funkcjonowania ucznia.

W przypadku gdy z wniosków wynika, że mimo udzielanej uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej nie następuje poprawa funkcjonowania ucznia dyrektor szkoły, placówki, za zgodą rodziców lub pełnoletniego ucznia, występuje do publicznej poradni z wnioskiem o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie sposobu rozwiązania problemu ucznia. (§ 20)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach z dnia 9 sierpnia2017r. (Dz. U z2020r.,poz.1280).

Skip to content