wypożyczalnia

Dla nauczycieli

Zawód nauczyciela jest związany z nieustannym rozwojem i podnoszeniem kompetencji. Jesteśmy dydaktykami, wychowawcami a czasem nawet pomocą socjalną.

Poszukujesz nowych rozwiązań w pracy z dzieckiem/uczniem o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych – zajrzyj do naszych porad lub skontaktuj się z naszymi ekspertami i specjalistami. Chętnie Cię wesprzemy.

Jeżeli w swojej pracy dostrzegasz małe sukcesy dzieci/uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi i chciałbyś się podzielić swoim doświadczeniem z kadrą pedagogiczną z terenu naszego Powiatu Wołowskiego, zapraszamy do kontaktu. Wymiana dobrych praktyk to podstawa, a lada dzień ruszy Sieć współpracy.

Dokumentowanie pomocy

Dokumentowanie pomocy

Dokumentowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej Przedszkole, szkoła i placówka gromadzi, w indywidualnej teczce, dla każdego dziecka, ucznia,...

Nauczyciel wspomagający

Nauczyciel wspomagający

Wiodącą rolę we współorganizowaniu kształcenia ucznia z niepełnosprawnością pełni w szkole specjalnie zatrudniony nauczyciel z kwalifikacjami z...

Witamy, przed Nami kolejny etap projektu. W miesiącach kwiecień – czerwiec 2022 zgodnie z założeniami projektu oraz harmonogramem wskazanym w raporcie z pogłębionej diagnozy, pojawiają się następujące działania, które będziemy podejmować na terenie Państwa placówki bądź pełniąc dyżury w siedzibie SCWEW.

Spotkania konsultacyjne w tworzeniu IPET

Udzielanie wsparcia w opracowywania dokumentacji dziecka/ucznia oraz dokumentacji szkolnej.

Zespół SCWEW udzieli wsparcia w rozwijaniu kompetencji kadry przedszkoli i szkół objętych wsparciem w zakresie opracowywania i weryfikowania indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla dzieci/uczniów/słuchaczy, indywidualnych programów nauczania, indywidualnego toku nauki, indywidualnych programów wczesnego wspomagania rozwoju poprzez udział kadry pedagogicznej i członków Zespołu

SCWEW w spotkaniu warsztatowym – radzie szkoleniowej zorganizowanym na zasadach funkcjonowania Zespołu ds. PPP. Zapoznanie się z dokumentacją, weryfikacja. Pomoc w tworzeniu dokumentów zgodnych z przepisami prawa i dostosowanymi do indywidualnych potrzeb konkretnego dziecka. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie warsztatów będzie specjalista mgr Weronika Żuławińska przy wsparciu członków Zespołu SCWEW oraz koordynatorów ds. edukacji włączającej.

ProwadzącyMiejsceData
Weronika ŻuławińskaSzkoła Podstawowa nr 1 im. Powstańców Śląskich w Wołowie03

24.05.2022 r.
14.00-16.00

Weronika ŻuławińskaSzkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zespole Szkół Publicznych w Lubiążu04

31.05.2022 r.
14.00-16.00

Weronika ŻuławińskaSzkoła Podstawowa w Wińsku05

07.06.2022 r.
14.00-16.00

Weronika ŻuławińskaLiceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Zespole Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym06

09.06.2022 r.
14.00-16.00

Weronika ŻuławińskaBranżowa Szkoła I Stopnia w Zespole Szkół Zawodowych w Wołowie07

14.06.2022 r.
14.00-16.00

Weronika ŻuławińskaPrzedszkole Samorządowe w Wińsku08

21.06.2022 r.
14.00-16.00

Działania doradczo – szkoleniowe

Prowadzenie działań doradczo – szkoleniowych w zakresie podniesienia kompetencji pracowników szkół związanych z działaniami interwencyjnymi. Celem jest rozwijanie kompetencji kadry przedszkoli i szkół ogólnodostępnych w zakresie prowadzenia działań interwencyjnych skierowanych do dzieci/uczniów/słuchaczy i ich rodzin. Zespołu SCWEW koncentruje się na skierowaniu wsparcia do kadry, poprzez wspólne z pracownikami przedszkola/szkoły: analizowanie przyczyn trudności, planowanie interwencji, weryfikowanie skuteczności podjętych działań. Pracownik SCWEW może towarzyszyć nauczycielowi/specjaliście prowadzącemu interwencję. Może podjąć również działania modelowe, wchodząc w niektóre działania interwencyjne bezpośrednio, jednak z takiego rozwiązania należy korzystać wyłącznie w sytuacji, kiedy występuje taka wyraźna potrzeba. Istotne jest, aby pracownik SCWEW kładł nacisk na kształtowanie kompetencji kadry szkoły/przedszkola, którym udziela wsparcia. m.in.: zajęcia otwarte prowadzone w szkole specjalnej, mentoring, doraźne prowadzenie zajęć z zakresu wspierania dziecka/ucznia, przygotowanie materiałów, działania interwencyjne. Koordynator ds edukacji włączającej i współpracy z SCWEW zgłasza występujący problem, a Zespół SCWEW udziela porady. W wymagających tego przypadkach dla kadry pedagogicznej placówki, dopuszcza się zrealizowanie dedykowanego szkolenia.

ProwadzącyMiejsceData
Weronika ŻuławińskaSzkoła Podstawowa Nr 5 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Zespole Szkolno Przedszkolnym Nr 3 w Brzegu Dolnym06

25.05.2022 r.
14.30-16.00

mgr Dagmara GłuszczyńskaSzkoła Podstawowa w Wińsku07

08.06.2022 r.
13.00-14.30

mgr Dagmara GłuszczyńskaPrzedszkole Samorządowe w Wińsku08

08.06.2022 r.
14.30-16.00

mgr Ewa BudzińskaLiceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Zespole Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym09

08.06.2022 r.
14.30-16.00

Spotkania konsultacyjne eksperckie

Konsultacje indywidualne i grupowe dla nauczycieli i innych pracowników przedszkola i szkoły ogólnodostępnej prowadzone przez SCWEW

Konsultacje są prowadzone przez kadrę SCWEW i mają charakter bezpośredniego wsparcia w trudnościach zgłaszanych przez pracowników przedszkoli/szkół. Zakres doradztwa zgodnie z obszarami wymienionymi w pkt. 2 wynikającym z diagnozy pogłębionej i mają charakter bezpośredniego wsparcia w pokonywaniu trudności zgłaszanych przez pracowników przedszkoli/szkół. Zakres konsultacji wynika z diagnozy i może dotyczyć m.in:

 • metod i strategii w pracy z dziećmi/uczniami ze zróżnicowanymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami;
 • pomocy w opracowywaniu i dostosowywaniu programów wychowania przedszkolnego oraz nauczania, z uwzględnieniem potrzeb grupy/klasy zróżnicowanej;
 • wykorzystania sprzętu, pomocy dydaktycznych, materiałów edukacyjnych i in. w toku zajęć/lekcji;
 • opracowywania indywidualnych programów dla dzieci/uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi;
 • dostosowywania wymagań edukacyjnych oraz metod oceniania itd.;
 • współpracy z instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny.

Konsultacji zgodnie z ustalonym harmonogramem udziela Zespól SCWEW, zatrudnieni specjaliści i eksperci według zgłaszanych potrzeb.

ProwadzącyMiejsceData
mgr Agata OrkiszSzkoła Podstawowa
w Wińsku
06

02.06.2022 r.
14.00

mgr Patrycja Dylewicz-JuścińskaSzkoła Podstawowa Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Brzegu Dolnym w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2 w Brzegu Dolnym07

09.06.2022 r.
15.00

mgr Ewa BudzińskaSzkoła Podstawowa nr 1 im. Powstańców Śląskich w Wołowie08

10.06.2022 r.
14.00

mgr Henryka RewakSzkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zespole Szkół Publicznych w Lubiążu09

14.06.2022 r.
14.00

mgr Agata OrkiszSzkoła Podstawowa w Wińsku10

14.06.2022 r.
14.00

mgr Dagmara GłuszczyńskaSzkoła Podstawowa Nr 6 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Brzegu Dolnym11

15.06.2022 r.
15.00

mgr Agata OrkiszLiceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Zespole Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym12

16.06.2022 r.
14.30

mgr Dagmara GłuszczyńskaPrzedszkole Samorządowe w Wińsku13

20.06.2022 r.
14.00

Konsultacje dla kadry pedagogicznej przedszkoli i szkół objętych wsparciem w zakresie pracy z rodzicami

Zakłada się, że Zespół SCWEW wesprze pracowników przedszkoli i szkół w poszerzaniu kompetencji w zakresie pracy z rodzicami.

Zespół SCWEW przeprowadzi w każdej ze szkół co

 • będzie miała charakter omówienia wyzwań w pracy z rodzicami w zakresie edukacji włączającej w przedszkolu/szkole,
 • będzie dotyczyła pracy z konkretną rodziną/rodzicem,
 • będzie dotyczyła pracy z grupą rodziców z danej klasy.

  Konsultacje będą skierowane do nauczycieli i specjalistów. Mogą mieć charakter indywidualny lub grupowy. Mogą w szczególności służyć planowaniu działań skierowanych do rodzica/rodziców, stanowić omówienie podjętych działań po ich wykonaniu, mieć charakter uczestniczący (pracownik SCWEW towarzyszy nauczycielowi/specjaliście, ale nie prowadzi spotkania z rodzicem/rodzicami, wspiera, a po spotkaniu omawia). Mogą służyć ocenie efektywności pracy z rodzicami prowadzonej wraz z kadrą szkoły.

  Termin realizacji: w 3 etapie realizowanego projektu

  ProwadzącyMiejsceData
  mgr Aleksandra StańczakSzkoła Podstawowa
  w Wińsku
  03

  24.05.2022 r.
  13.00-14.30

  mgr Aleksandra StańczakPrzedszkole Samorządowe w Wińsku04

  24.05.2022 r.
  15.00-16.30

  mgr Aleksandra StańczakSzkoła Podstawowa Nr 6 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Brzegu Dolnym05

  31.05.2022 r.
  14.30-16.00

  mgr Aleksandra StańczakLiceum Ogólnokształcące
  z Oddziałami Dwujęzycznymi
  w Zespole Szkół Zawodowych
  w Brzegu Dolnym
  06

  03.06.2022 r.
  14.30-16.00

  mgr Aleksandra StańczakSzkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zespole Szkół Publicznych w Lubiążu07

  07.06.2022 r.
  14.30-16.00

  mgr Aleksandra StańczakBranżowa Szkoła I Stopnia w
  Zespole Szkół Zawodowych
  w Wołowie
  08

  14.06.2022 r.
  14.30-16.00

  mgr Aleksandra StańczakSzkoła Podstawowa Nr 5 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Zespole Szkolno Przedszkolnym Nr 3 w Brzegu Dolnym09

  21.06.2022 r.
  14.30-16.00

  Skip to content