Działamy dla Was

Działamy dla Was

Zgodnie z wytycznymi „Pilotażowego wdrożenia modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” realizowanego w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki,...
Dni otwarte SCWEW

Dni otwarte SCWEW

24 marca otworzyliśmy dla Was drzwi Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą w Zespole Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym. Na nasze zaproszenie odpowiedziała liczna grupa nauczycieli, kadry kierowniczej i pracowników placówek objętych...
Złote zasady

Złote zasady

Rodzicu dziecka z problemami w koncentracji uwagi! Powiat Wołowski występując naprzeciw potrzebom społeczności lokalnej związanej ze wsparciem dzieci i uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi a także ich rodziców złożył swoją ofertę w konkursie grantowym w...
Dokumentowanie pomocy

Dokumentowanie pomocy

Dokumentowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej Przedszkole, szkoła i placówka gromadzi, w indywidualnej teczce, dla każdego dziecka, ucznia, uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, słuchacza lub wychowanka objętego  kształceniem specjalnym lub pomocą...
Skip to content